மண்ணில் விண்
அல்லது
வள்ளுவர் கூட்டுடைமை
 
மொழிஞாயிறு ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்
 

 
உள்ளே