ஒப்பியன் மொழிநூல்
 
மொழிஞாயிறு ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்
 
பதிப்பாசிரியர்
புலவர் அ.நக்கீரன்
 
நூல் 1நூல் 2