சுட்டு விளக்கம்
 
மொழிஞாயிறு ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்
 

 
உள்ளே