செந்தமிழ்க் காஞ்சி
 
பாவாணர் பாடல் திரட்டு
இசையரங்கு இன்னிசைக் கோவை
சிறுவர் பாடல் திரட்டு
கிறித்துவக் கீர்த்தனைகள்
 
பதிப்பாசிரியர்
புலவர் அ.நக்கீரன்
பதிப்பாளர்
கோ.இளவழகன்

 
உள்ளே