வண்ணனை மொழிநூலின் வழுவியல்
 
 மொழிஞாயிறு
ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்

உள்ளே