பௌத்தமும் தமிழும்
 
மயிலை, சீனி. வேங்கடசாமி
பதிப்பாளர்
 கா.ஏ. வள்ளிநாதன்
மயிலாப்பூர், சென்னை
1940
 

 
உள்ளே