நூலகக் குழு உறுப்பினர்கள் / Library Committee Members
 
1. முனைவர் இ. சுந்தரமூர்த்தி - தலைவர்
  முன்னாள் துணைவேந்தர்,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்.
 
     
2. இயக்குநர், - உறுப்பினர் செயலர்
  த.இ.க.  
     
3. முனைவர் வ. ஜெயதேவன் - உறுப்பினர்
  முன்னாள் தமிழ்த் துறைத் தலைவர்,
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்.
 
     
4. முனைவர் மு. சுதந்திரமுத்து - உறுப்பினர்
  தமிழ்ப் பேராசிரியர் (ஓய்வு),
மாநிலக் கல்லூரி, சென்னை.
 
     
5. முனைவர் உலக நாயகி பழனி - உறுப்பினர்
  தமிழ்ப் பேராசிரியர்,
ஸ்டெல்லா மாரிஸ் கல்லூரி, சென்னை.
 
     
பின் / back
This site is best viewed at 800x600 Screen Resolution and 16 Bit High Color Setting
--------------------------------------------------------------------------------
©Copyright 2000 Tamil Virtual University, Chennai, India. All Rights Reserved. Disclaimer