தொடக்கம்
 
 
மயிலை சீனி. வேங்கடசாமி
ஆய்வுக் களஞ்சியம்
16
தமிழ் இலக்கிய வரலாறு
பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு

பதிப்பு
வீ. அரசு

 
இளங்கணி பதிப்பகம்
சென்னை - 600 017
 
உள்ளே