தொடக்கம்
பண்டிதர் க.அயோத்திதாசர் அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
க.அயோத்திதாஸப் பண்டிதர் சிந்தனைகள் - அரசியல், சமூகம்
02.
க.அயோத்திதாஸப் பண்டிதர் சிந்தனைகள் - தொகுதி ஒன்று
03.
க.அயோத்திதாஸப் பண்டிதர் சிந்தனைகள் - தொகுதி இரண்டு
04.
க.அயோத்திதாஸப் பண்டிதர் சிந்தனைகள் - தொகுதி நான்கு
05.
ஒரு பூர்வ பௌத்தனின் சாட்சியம்-அயோத்திதாசரின் சொல்லாடல்
06.
பண்டிதரின் கொடை -விகிதாச்சார உரிமை எனும் சமூக நீதிக் கொள்கை