தொடக்கம்
டாக்டர் மா.இராசமாணிக்கனார்
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
இலக்கிய அமுதம்
02.
கால ஆராய்ச்சி
03.
சிலப்பதிகாரக் காட்சிகள்
04.
சேக்கிழார்
05.
சேக்கிழார் - ஆராய்ச்சி நூல்
06.
சைவ சமய வளர்ச்சி
07.
சைவ சமயம்
08.
சோழர் வரலாறு
09.
தமிழ் அமுதம்
10.
தமிழ் இனம்
11.
தமிழக ஆட்சி
12.
தமிழகக் கலைகள்
13.
தமிழ்நாட்டு வட எல்லை
14.
தமிழ்மொழி இலக்கிய வரலாறு
15.
நாற்பெரும் புலவர்கள்
16.
பல்லவப் பேரரசர்
17.
பல்லவர் வரலாறு
18.
புதிய தமிழகம்
19.
பெரிய புராண ஆராய்ச்சி
20.
மொஹஞ்சதரோ அல்லது சிந்துவெளி நாகரிகம்