தொடக்கம்
புலவர் கா.கோவிந்தன்
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
அடுநெய் ஆவுதி
02.
ஆரியர்க்கு முற்பட்ட தமிழ்ப்பண்பாடு
03.
இலக்கிய வளர்ச்சி
04.
இலக்கியங் கண்ட காவலர்
05.
இலக்கியப் புதையல்-1 நற்றிணை விருந்து
06.
என் தமிழ்ப்பணி
07.
கபிலர்
08.
கமழ் குரல் துழாய்
09.
கலிங்கம் கண்ட காவலர்
10.
கழுமலப்போர்
11.
காலந்தோறும் தமிழகம்
12.
காவிரி-கட்டுரைத்தொகுப்பு
13.
குடிமகனின் அடிப்படை உரிமையா? சட்டமன்ற உரிமையா?
14.
குறிஞ்சிக் குமரி
15.
குறுந்தொகைக் கோவை
16.
சங்ககால அரசர் வரிசை சேரர் சோழர் பாண்டியர்
17.
சங்ககால அரசர் வரிசை திரையன் முதலிய இருபத்து
ஒன்பதின்மர்
18.
சங்கத் தமிழ்ப் புலவர் வரிசை பகுதி-1
19.
சங்கத் தமிழ்ப் புலவர் வரிசை பகுதி-2
20.
சங்கத் தமிழ்ப் புலவர் வரிசை பகுதி-3
21.
சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை - அகுதை முதலிய நாற்பத்து நால்வர்
22.
சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை - அதியன் விண்ணத்தனார் முதலிய 65 புலவர்கள்
23.
சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை - உவமையாற் பெயர் பெற்றோர்
24.
சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை - உறுப்பாலும் சிறப்பாலும் பெயர் பெற்றோர்
25.
சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை - ஔவையார்
26.
சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை - காவல பாவலர்கள்
27.
சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை - கிழார்ப் பெயர் பெற்றோர்
28.
சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை - குட்டுவன் கண்ணனார் முதலிய 80 புலவர்கள்
29.
சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை - நக்கீரர்
30.
சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை - பெண்பாற் புலவர்கள்
31.
சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை - பேயனார் முதலிய 39 புலவர்கள்
32.
சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை - வள்ளல்கள்
33.
சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை -பரணர்
34.
சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை -வணிகறிற் புலவர்கள்
35.
சாத்தன் கதைகள்
36.
சிலம்பொலி
37.
சுடர் வீ வேங்கை
38.
தமிழக வரலாறு-கரிகாற்பெருவளத்தான்
39.
தமிழக வரலாறு-சங்ககாலம்-அரசர்கள்
40.
தமிழகத்தில் கோசர்கள்
41.
தமிழக வரலாறு கோசர்கள்
42.
தமிழர் தளபதிகள்
43.
தமிழர் தோற்றமும் பரவலும்
44.
தமிழர் வரலாறு
45.
தமிழர் வரலாறு-தொகுதி-1
46.
தமிழர் வரலாறு-தொகுதி-2
47.
திருமாவளவன்
48.
நெய்தற் கன்னி
49.
பண்டைத் தமிழர் போர்நெறி
50.
பாலைச்செல்வி
51.
புண் உமிழ் குருதி
52.
புலா அம்பாசறை
53.
பெரும்பாணாற்றுப்படை-விளக்கவுரை
54.
மருதநில மங்கை
55.
மனையுறை புறாக்கள்
56.
மாதரார் தொழுதேத்தும் மாண்புடையாள்
57.
முல்லை (முல்லைப்பாட்டு ஒரு விளக்கம்)
58.
முல்லைக்கொடி
59.
வஞ்சி மூதூர்
60.
வடு அடுநுண் அயிர்
61.
வள்ளுவர் சொல்லாட்சி மாட்சி