தொடக்கம்
திரு.அ.சிதம்பரநாதன் செட்டியார்
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
Advance Study of Tamil Prosody
02.
Cilappadikaram The Earliest Tamil Epic
03.
Introduction to Tamil Poetry
04.
இளங்கோவின் இன்கவி
05.
உழைப்பால் உயர்ந்த ஒருவர்
06.
செங்கோல் வேந்தர்
07.
தமிழ்ச் சிறுகதையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்
08.
பெரியார் மன்றோ
09.
மன்னுயிர்க்கு அன்பர்
10.
முன்பனிக்காலம்