தொடக்கம்
வடுவூர் துரைசாமி அய்யங்கார்
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
சவுந்தர கோகிலம் - பகுதி 1
02.
சவுந்தர கோகிலம் - பகுதி 2
03.
சவுந்தர கோகிலம் - பகுதி 3
04.
சவுந்தர கோகிலம் - பகுதி 4
05.
திவான் லொட பட சிங்கு பகதூர்
06.
பூர்ணச்சந்திரோதயம் - பகுதி 1
07.
பூர்ணச்சந்திரோதயம் - பகுதி 2
08.
பூர்ணச்சந்திரோதயம் - பகுதி 3
09.
பூர்ணச்சந்திரோதயம் - பகுதி 4
10.
பூர்ணச்சந்திரோதயம் - பகுதி 5
11.
மதன கல்யாணி - பகுதி 1
12.
மதன கல்யாணி - பகுதி 2
13.
மதன கல்யாணி - பகுதி 3
14.
மாய வினோத பரதேசி - பகுதி 1
15.
மாய வினோத பரதேசி - பகுதி 2
16.
மாய வினோத பரதேசி - பகுதி 3
17.
மேனகா- பகுதி 1
18.
மேனகா- பகுதி 2
19.
வசந்த கோகிலம் - பகுதி 1
20.
வசந்த மல்லிகா