தொடக்கம்
டாக்டர் வ.சுப.மாணிக்கம்
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
ஆய்வுக் கோவை
02.
இலக்கியச் சாறு
03.
ஏழிளந்தமிழ் (உரை)
04.
கம்பர்
05.
தமிழ்க்காதல்
06.
திருக்குறள் தெளிவுரை
07.
வள்ளுவம் (ஆராய்ச்சி)