தொடக்கம்

 

நாடகம் - உ.வே.சா நூலக நூல்கள்
01.
அமலாதித்யன் - ப.சம்பந்த முதலியார் - உ.வே.சா
02.
அரிச்சந்திரன் - ராவ் ஸாஹிப் ச.பவாநந்தம் பிள்ளை - உ.வே.சா
03.
ஆங்கில அரசாட்'சி - தஞ்சை டி.கே.ஸ்ரீநிவாசய்யங்கார் - உ.வே.சா
04.
இரண்டு நண்பர்கள் - ப.சம்பந்த முதலியார் - உ.வே.சா
05.
உதயலன் என்கிற கொற்கைச் சிங்களவன் - அ.மாதவையர் - உ.வே.சா
06.
ஒதெல்லோ என்ற வெநிஸ் மோரியன் - ஷேக்ஸ்பியர் - உ.வே.சா
07.
கலாவதி - வி.கோ.சூரியநாராயணசாஸ்திரியார் - உ.வே.சா
08.
கீசகவதம் - சி.ரா.பத்மநாப ஐயர் - உ.வே.சா
09.
குசேலர் - மோ.வெ.கோவிந்தராஜ ஐயங்கார் - உ.வே.சா
10.
குணசுந்தரன் - உ.வே.சா
11.
குணமாலிகா - உ.வே.சா
12.
குமணன் - நெ.ரா.சுப்பிரமணிய சர்மா - உ.வே.சா
13.
சாகுந்தல நாடகம் - நாகை. வேதாசலம் பிள்ளை - உ.வே.சா
14.
சாரதாம்பாள் சரித்திரம் - உ.வே.சா
15.
சிம்ஹளநாதன் - உ.வே.சா
16.
சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல் - தேவேந்திரநாத பண்டிதர் - உ.வே.சா
17.
சீதாகலியாணம் - ராவ் ஸாஹிப் ச.பவாநந்தம் பிள்ளை - உ.வே.சா
18.
சோணசைலமாலை - வ.திருவேங்கடநாயுடு - உ.வே.சா
19.
தசரதன் தவறு - ந.பலராம ஐயர் - உ.வே.சா
20.
தமயந்தி மூன்றாம் பதிப்பு - பி.ஏ.பிரணதார்த்திஹரசிவனார் - உ.வே.சா
21.
திருமலை சேதுபதி - அ.மாதவையர் - உ.வே.சா
22.
பத்மாவதி சரித்திரம் மூன்றாம் பாகம் - உ.வே.சா
23.
பதிவிரதபாரம்யம் - பி.எஸ்.சுப்பிரமணிய ஐயர் - உ.வே.சா
24.
போஜசரித்திரம் - டி.எஸ்.நாராயணசாஸ்திரியார் - உ.வே.சா
25.
போஜசரித்திரம் மூன்றாம் பதீப்பு - டி.எஸ்.நாராயணசாஸ்திரியார் - உ.வே.சா
26.
மகபதி முதல் பதீப்பு - ப.சம்பந்த முதலியார் - உ.வே.சா
27.
மச்சரன் என்னும் மாரிகாலக் காதை - கே.வேங்கடராமய்யர் - உ.வே.சா
28.
மானவிஜயம் - வி.கோ.சூரியநாராயணசாஸ்திரியார் - உ.வே.சா
29.
மிருச்சகடிகம் - எஸ்.எ.பாலகிர்ஷ்ணஐயர் - உ.வே.சா
30.
முரளீதரன் - மலைமகள் - உ.வே.சா
31.
ரூபாவதி அல்லது காணாமற் போன மகள் - வி.கோ.சூரியநாராயண சாஸ்திரியார் - உ.வே.சா
32.
வல்லீ பரிணயம் - கடலூர் ந.பலராமையர் - உ.வே.சா
33.
வளையல் உடன்பாடு - உ.வே.சா
34.
விசுவநாதம் - சி.எஸ்.முத்துஸாமி ஐயர் - உ.வே.சா
35.
வீரமாதேவன் அல்லது விஷத்துகில் - உ.வே.சா
36.
வேணீ ஸம்ஹாரம் அல்லது தர்ம விஜயம் - சருக்கை ராகவாசாரியன் - உ.வே.சா
37.
ஜானகிபரிணயநாடகம் - திருநெல்வேலி பு.வ.முத்துசுப்பய்யர் - உ.வே.சா
38.
ஸத்யவிஜயம் - வா.பி.வேங்கடறாம சாஸ்திரி - உ.வே.சா
39.
ஶ்ரீமதி - திருச்சி வக்கீல் எஸ்.ராமஸ்வாமி அய்யர் - உ.வே.சா
40.
ஹரிச்சந்திரன் முதல் பதீப்பு - ப.சம்பந்த முதலியார் - உ.வே.சா