தொடக்கம்

 

பொது - உ.வே.சா நூலக நூல்கள்
01.
சந்திரிகா - உ.வே.சா
02.
பஞ்சதந்திரம் - விந்துவான் தாண்டவராய முதலியார் - உ.வே.சா
03.
பஞ்சதந்திரம் - விந்துவான் தாண்டவராய முதலியார் - உ.வே.சா
04.
பாலபாடம் இரண்டாம் புத்தகம் - உ.வே.சா
05.
மனஸ்தத்துவம் - மருவூர் கெ.கணேசசாஸ்திரியார் - உ.வே.சா
06.
வ,ரா - ப.ராமஸ்வாமி - உ.வே.சா