தொடக்கம்

 

கவிதை - உ.வே.சா நூலக நூல்கள்
01.
அகத்தியமகாமுனிவர் தேவாரத்திரட்டு - ஆறுமுகநாவலர் - உ.வே.சா
02.
அயோத்திமாநகரமான்மியம் - துரைசாமிமூப்பனார் - உ.வே.சா
03.
அரிச்சந்திர வெண்பா - திருமயிலை முருகேசமுதலியார் - உ.வே.சா
04.
அரிச்சந்திரசரித்திரம் - ஆசு கவிராஜர் - உ.வே.சா
05.
அரிச்சந்திரசரித்திரம் பாயிரம் - அப்பாவுபிள்ளை - உ.வே.சா
06.
அருணகிரிநாதசுவாமிகள் திருப்புகழ் - சிவசிதம்பரமுதலியார் - உ.வே.சா
07.
அவிநாசிக் கருணாம்பிகை சதகம் - வாசுதேவமுதலியார் - உ.வே.சா
08.
ஆதியாகமம் - உ.வே.சா
09.
இந்து பாகசாஸ்திரம் - தொ.கி.இராமச்சந்திர ராயர் - உ.வே.சா
10.
இருசமய விளக்கம் - அரிதாசர் - உ.வே.சா
11.
இளைசைப்புராணம் - கணேசபண்டிதர் - உ.வே.சா
12.
ஒருதுறைக்கோவை - துரைசாமிபிள்ளை - உ.வே.சா
13.
ஒருபாவுண்மையுபதேசமூலமும் - துரைசாமிபிள்ளை - உ.வே.சா
14.
கச்சிக்கலம்பகம் - அரங்கநாதமுதலியார் - உ.வே.சா
15.
கச்சிக்கலம்பகம் இரண்டாம் பதிப்பு - அரங்கநாதமுதலியார் - உ.வே.சா
16.
கடம்பவனபுராணம் - முருகபட்டர் - உ.வே.சா
17.
கண்ணிநுண்சிறுத்தாம்பு - ஶ்ரீ உ.வே.பெரியவாச்சான்பிள்ளை - உ.வே.சா
18.
கயிலாசநாதர்சதகம் - சிதம்பரம்பிள்ளை - உ.வே.சா
19.
கலம்பகம் திரிவந்தாதி - முருகதாசசுவாமி - உ.வே.சா
20.
கல்வளையந்தாதி - சின்னத்தம்பிப்புலவர் - உ.வே.சா
21.
காஞ்சிப்புராணம் - சிவஞானயோகி - உ.வே.சா
22.
காளையார்கோயிற்புராணம் - சுப்பிரமணிய ஐயர் - உ.வே.சா
23.
கூடற்றிருவிளையாடல் - சுப்பய்யாரவர் - உ.வே.சா
24.
கோட்டூர்ப்புராணம் - சுப்பிரமணிய ஐயர் - உ.வே.சா
25.
கோயிலூர்ப்புராணமென்னுஞ் சமிவனக்ஷேத்திரமான்மியவசனம் - பிச்சுசாஸ்திரிய சுவாமிகள் - உ.வே.சா
26.
கோயிற்புராணம் - உமாபதிசிவாசாரியார் - உ.வே.சா
27.
கோயினான்மணிமாலை - உ.வே.சா
28.
கோவையாருண்மை - நாராயணச்செட்டியார் - உ.வே.சா
29.
சதாசார தீபிகை - உ.வே.சா
30.
சித்தாந்தவுந்தியார் - சோமசுந்தரநாயக்கர் - உ.வே.சா
31.
சுந்தரமூர்த்திசுவாமிகள் அருளிச்செய்த தேவாரப்பதிகங்கள் - சபாபதிமுதலியார் - உ.வே.சா
32.
சேக்கிழார்சுவாமிகளருளிச்செய்த திருத்தொண்டர்புராணமென்னும் பெரியபுராணம் - ஶ்ரீமத் ஆறுமுகத்தம்பிரான்சுவாமிகள் - உ.வே.சா
33.
சைவசமயநெறி மூலமுமுரையும் - ஆறுமுகநாவலர் - உ.வே.சா
34.
சைவதூஷணபரிகாரம் - சதாசிவப்பிள்ளை - உ.வே.சா
35.
திருச்சித்திரகூடபுராணம் - இராமனுஜநாவலர் - உ.வே.சா
36.
திருச்சிற்றம்பலம் பஞ்சாக்கரதேசிகரந்தாதி - உ.வே.சா
37.
திருச்சிற்றம்பலம் பட்டணத்துப்பிள்ளையார் புராணம் - உ.வே.சா
38.
திருச்செந்திலந்தாதி - வீரராகவகவிராஜர் - உ.வே.சா
39.
திருச்செந்தினிரோட்டகயமகவந்தாதி - சிவபிரகாசசுவாமிகள் - உ.வே.சா
40.
திருத்தணிகையாற்றுப்படை - கலியாணசுந்தரமுதலியார் - உ.வே.சா
41.
திருத்தொண்டர்புராணம் - கேசவமுதலியார் - உ.வே.சா
42.
திருப்புத்தூர்ப்புராணம் - இராமநாதசெட்டியார் - உ.வே.சா
43.
திருப்பூவணப்புராணம் - கந்தசாமிபுலவர் - உ.வே.சா
44.
தேவாரப்பதிகங்கள் - சபாபதிமுதலியார் - உ.வே.சா
45.
தேவாரப்பதித் திருமுறைகள் - சபாபதிமுதலியார் - உ.வே.சா
46.
தேவாரம் - திருஞானசம்பந்தமூர்த்திநாயனார் - உ.வே.சா
47.
பகினெராந்திருமுறை - வேங்கடாசலச்செட்டியார் - உ.வே.சா
48.
பங்கிராஸ் - சேசுசபைக் குருக்கள் - உ.வே.சா
49.
பஞ்சதிகார விளக்கம் - உ.வே.சா
50.
பட்டணத்துப்பிள்ளையார் புராணம் - ராமச்சந்திர தீட்சிதர் - உ.வே.சா
51.
பதிபசுபாசவிளக்கம் - அ.இரத்நசபாபதி முதலியார் - உ.வே.சா
52.
பரிபூரணநந்தபோதம் - குமரகுருதாசர் - உ.வே.சா
53.
பழனித்தல புராணமூலம் - வாலசுப்பிரமணியக் கவிராயர் - உ.வே.சா
54.
பன்னிருபுலவர் சரித்திர ஸாரம் - வி.கிருஷ்ணமாச்சாரியார் - உ.வே.சா
55.
பிரபுலிங்கலீலை - சரவணபெருமாள் - உ.வே.சா
56.
பிரபுலிங்கலீலை மூலம் - சிவபிரகாசசுவாமிகள் - உ.வே.சா
57.
பிரஹ்மதத்வநிரூபணம் - சோமசுந்தர சக்கரவர் - உ.வே.சா
58.
பிருகந்நாரதீயபுராணம் - ஸோமயாஜி இராகவாசாரியார் - உ.வே.சா
59.
புராணச்சுருக்கமென்னும் பெயரையுடைய புராயசார அந்தாதி - முத்துக்குமாரசுவாமி முதலியார் - உ.வே.சா
60.
புள்ளிருக்குவேளூர்க்கலம்பகம் - இராமலிங்கசுவாமிகள் - உ.வே.சா
61.
பூவாளூர்ப்புராணம் - முத்தையாபிள்ளை - உ.வே.சா
62.
பெரியபுராணம் - வேலாயுதமுதலியார் - உ.வே.சா
63.
பெரியபுராணவசனம் - வேலாயுதமுதலியார் - உ.வே.சா
64.
பெரியர் அற்புதத்திரட்டு சைவசித்தாந்த நவநீதம் - கவிராஜ அழகியநம்பியாபிள்ளை - உ.வே.சா
65.
மகாபாரதவிலாசம் - சண்முகமுதலியார் - உ.வே.சா
66.
மகிழ்மாககலம்பகம் - அரங்கநாதமுதலியார் - உ.வே.சா
67.
மறைசைக் கலம்பகம் - பீதாம்பரப்புலவர் - உ.வே.சா
68.
மனுமுறைகண்டவாசகம் - இராமலிங்கசுவாமிகள் - உ.வே.சா
69.
மாணாக்கரர்ற்றுப்படை - நாராயணசாமி ஐயர் - உ.வே.சா
70.
மெய்கண்டசாத்திரம் - உ.வே.சா
71.
மெய்ஞ்ஞானபானு - பாபதிமுதலியார் - உ.வே.சா
72.
மேலைச்சிதம்பர மேன்கிற பேரூர்மும்மணிக்கோவை - கந்தசாமிமுதலியார் - உ.வே.சா
73.
ஜிவோற்பத்தி சிந்தாமணி - உ.வே.சா
74.
ஜெயங்கொண்டார் சதகம் - முத்தப்பசெட்டியார் - உ.வே.சா
75.
ஜோதி - பொன்னம்பலசுவாமி - உ.வே.சா
76.
ஶ்ரீகாஞ்சிபுரம் குமரகோட்டக்கலம்பகம் - சபாபதிமுதலியார் - உ.வே.சா
77.
ஶ்ரீமத்வால்மீகிராமாயணவசன பாலகாண்டம் - ரததேசிக்தாதாசாரியசுவாமி - உ.வே.சா