mukappu
6. urupu iyal

a, A, u, U, E, au ennum
ap pAl ARan n'ilaimozi munnar,
vERRumai urupiRku innE cAriyai
( 1 )
pallavai n'utaliya akara iRupeyar
vaRRoTu civaNal eccam inRE
( 2 )
'yA' en vinAvum Ayiyal tiriyAtu ( 3 )
cuTTu mutal ukaram annoTu civaNi,
oTTiya mey ozittu, ukaram keTumE
( 4 )
cuTTu mutal Akiya ai en iRuti
vaRRoTu civaNi n'iRRalum urittE
( 5 )
'yA en vinAvin ai en iRutiyum
Ayiyal tiriyAtu' enmanAr pulavar;
Avayin vakaram aiyoTum keTumE
( 6 )
'n'I' en oru peyar n'eTu mutal kuRukum;
Avayin nakaram oRRu AkummE
( 7 )
OkAra iRutikku onnE cAriyai ( 8 )
a, A, ennum marappeyark kiLavikku
attoTum civaNum Ezan urupE
( 9 )
ja, n'a, en puLLikku innE cAriyai ( 10 )
cuTTu mutal vakaram aiyum meyyum
keTTa iRuti iyal tiripu inRE
( 11 )
Enai vakaram innoTu civaNum ( 12 )
maHkAn puLLi mun attE cAriyai ( 13 )
in iTai varUum moziyumAr uLavE ( 14 )
'n'um' en iRuti iyaRkai Akum ( 15 )
'tAm, n'Am' ennum makara iRutiyum
'yAm' en iRutiyum atan Oranna;
A e Akum, yAm en iRuti;
Avayin yakara mey keTutal vENTum;
Enai iraNTum n'eTu mutal kuRukum
( 16 )
'ellAm' ennum iRuti munnar,
'vaRRu' en cAriyai muRRat tOnRum;
ummai n'ilaiyum iRutiyAna
( 17 )
uyartiNai Ayin n'am iTai varumE ( 18 )
'ellArum ennum paTarkkai iRutiyum,
ellIrum ennum munnilai iRutiyum,
oRRum ukaramum keTum' ena mozipa
n'iRRal vENTum rakarap puLLi;
ummai n'ilaiyum iRutiyAna;
tam iTai varUum, paTarkkai mEna;
n'um iTai varUum, munnilai mozikkE
( 19 )
'tAn, yAn' ennum AyIr iRutiyum
mEl mup peyaroTum vERupATu ilavE
( 20 )
'azanE, puzanE, Ayiru mozikkum
attum innum uRazat tOnRal
ottatu' enpa, uNarumOrE
( 21 )
'an en cAriyai Ezan iRuti
munnart tOnRum iyaRkaittu' enpa
( 22 )
kuRRiyalukarattu iRuti munnar,
muRRat tOnRum, 'in' en cAriyai
( 23 )
n'eTTezuttu impar oRRu mikat tOnRum
ap pAl mozikaL al vaziyAna
( 24 )
'avaitAm,
iyaRkaiya Akum ceyaRkaiya' enpa
( 25 )
eNNin iRuti annoTu civaNum ( 26 )
onRu mutal Aka, pattu Urn'tu varUum
ellA eNNum collum kAlai,
An iTai varinum mAnam illai;
aHtu en kiLavi Avayin keTumE;
uytal vENTum paHkAn meyyE
( 27 )
'yAtu' en iRutiyum, cuTTu mutal Akiya
Ayta iRutiyum, annoTu civaNum;
Aytam keTutal AvayinAna
( 28 )
Ezan urupiRkut ticaip peyar munnar,
cAriyaik kiLavi iyaRkaiyum Akum;
Avayin iRuti meyyoTum keTumE
( 29 )
puLLi iRutiyum uyir iRu kiLaviyum
colliya alla Enaiya ellAm,
tErum kAlai, urupoTu civaNi,
cAriyai n'ilaiyum kaTappATu ilavE
( 30 )
tOTakkam