mukappu
8. puLLi mayagku iyal

jakArai oRRiya toziRpeyar munnar,
allatu kiLappinum, vERRumaikkaNNum,
vallezuttu iyaiyin, av ezuttu mikumE;
ukaram varutal AvayinAna
( 1 )
ja, n'a, ma, va, iyaiyinum ukaram n'ilaiyum ( 2 )
n'akara iRutiyum atan OraRRE ( 3 )
vERRumaikku u-k keTa, akaram n'ilaiyum ( 4 )
'verin'' en iRuti muzutum keTuvazi,
varum iTan uTaittE, mellezuttu iyaRkai
( 5 )
Avayin vallezuttu mikutalum urittE ( 6 )
NakAra iRuti vallezuttu iyaiyin,
TakAram Akum, vERRumaip poruTkE
( 7 )
ANum peNNum aHRiNai iyaRkai ( 8 )
AN-marakkiLavi arai-mara iyaRRE ( 9 )
'viN' ena varUum kAyap peyarvayin,
uNmaiyum urittE, 'attu' en cAriyai;
ceyyuL marugkin tozil varu kAlai
( 10 )
toziRpeyar ellAm toziRpeyar iyala ( 11 )
kiLaip peyar ellAm koLat tiripu ilavE ( 12 )
vERRumai alvazi, 'eN' en uNavup peyar
vERRumai iyaRkai n'ilaiyalum urittE
( 13 )
'muraN' en toziRpeyar mutal iyal n'ilaiyum ( 14 )
makara iRuti vERRumaiAyin,
tuvarak keTTu, vallezuttu mikumE
( 15 )
akara AkAram varUum kAlai,
IRRumicai akaram n'ITalum urittE
( 16 )
mellezuttu uRazum moziyumAr uLavE;
cel vazi aRital vazakkattAna
( 17 )
illam-marappeyar vicai-mara iyaRRE ( 18 )
alvazi ellAm mellezuttu Akum ( 19 )
'akam' en kiLavikkuk 'kai' mun varinE,
mutaln'ilai oziya munnavai keTutalum,
varai n'ilai inRE Aciriyarkka;
mellezuttu mikutal AvayinAna
( 20 )
'ilam' en kiLavikkup paTu varu kAlai,
n'ilaiyalum urittE, ceyyuLAna
( 21 )
attoTu civaNum, Ayirattu iRuti-
otta eNNu mun varu kAlai
( 22 )
aTaiyoTu tOnRinum, atan OraRRE ( 23 )
aLavum n'iRaiyum vERRumai iyala ( 24 )
paTarkkaip peyarum, munnilaip peyarum,
toTakkam kuRukum peyarn'ilaik kiLaviyum,
vERRumaiAyin, urupu iyal n'ilaiyum;
mellezuttu mikutal AvayinAna
( 25 )
allatu kiLappin, iyaRkai Akum ( 26 )
allatu kiLappinum, vERRumaikkaNNum,
'ellAm' enum peyar urupu iyal n'ilaiyum;
vERRumai al vazic cAriyai n'ilaiyAtu
( 27 )
lezuttu mikinum mAnam illai ( 28 )
uyartiNaiAyin, urupu iyal n'ilaiyum ( 29 )
'n'um' en oru peyar mellezuttu mikumE ( 30 )
allatan marugkin collum kAlai,
u-k keTa n'inRa meyvayin I vara
i iTai n'ilaii, IRu keTa, rakaram
n'iRRal vENTum puLLiyoTu puNarn'tE;
ap pAl mozivayin iyaRkai Akum
( 31 )
toziRpeyar ellAm toziRpeyar iyala ( 32 )
Imum, kammum, 'urum' en kiLaviyum,
A mup peyarum avaRRu Oranna
( 33 )
vERRumaiAyin, Enai iraNTum
tORRam vENTum, 'akku' en cAriyai
( 34 )
vakAram micaiyum makAram kuRukum ( 35 )
'n'ATpeyark kiLavi mEl kiLan'tanna;
attum Anmicai varai n'ilai inRE;
oRRu mey keTutal' enmanAr pulavar
( 36 )
nakAra iRuti vallezuttu iyaiyin,
RakAram Akum vERRumaip poruTkE
( 37 )
mannum, cinnum, Anum, Inum,
pinnum, munnum, vinai ejcu kiLaviyum,
anna iyala' enmanAr pulavar
( 38 )
'cuTTu mutal vayinum, ekaram mutal vayinum,
ap paNpu n'ilaiyum iyaRkaiya' enpa
( 39 )
'kuyin' en kiLavi iyaRkai Akum ( 40 )
ekin-maram Ayin AN-mara iyaRRE ( 41 )
Enai ekinE akaram varumE;
vallezuttu iyaRkai mikutal vENTum
( 42 )
kiLaip peyar ellAm kiLaip peyar iyala ( 43 )
'mIn' en kiLavi vallezuttu uRazvE ( 44 )
'tEn' en kiLavi vallezuttu iyaiyin,
mEl n'ilai ottalum, vallezuttu mikutalum,
A muRai iraNTum urimaiyum uTaittE;
vallezuttu miku vazi, iRuti illai
( 45 )
mellezuttu mikinum, mAnam illai ( 46 )
mellezuttu iyaiyin, iRutiyoTu uRazum ( 47 )
iRAal tORRam iyaRkai Akum ( 48 )
oRRu miku takaramoTu n'iRRalum urittE ( 49 )
minnum, pinnum, pannum, kannum,
an' n'AR collum toziRpeyar iyala
( 50 )
vERRumaiAyin, Enai ekinoTu
tORRam okkum, 'kan' en kiLavi
( 51 )
iyaRpeyar munnart tan'tai muRai varin,
mutaRkaN mey keTa akaram n'ilaiyum;
mey ozittu an keTum av iyaRpeyarE
( 52 )
Atanum pUtanum kURiya iyalpoTu
peyar oRRu akaram tuvarak keTumE
( 53 )
ciRappoTu varuvazi iyaRkai Akum ( 54 )
ap peyar mey ozittu, an keTu vaziyE,
n'iRRalum urittE, 'am' en cAriyai;
makkaL muRai tokUum marugkinAna
( 55 )
tAnum, pEnum, kOnum, ennum
A muRai iyaRpeyar tiripu iTan ilavE
( 56 )
'tAn, yAn' enum peyar urupu iyal n'ilaiyum ( 57 )
'vERRumai al vazik kuRukalum tiritalum
tORRam illai' enmanAr pulavar
( 58 )
'azan' en iRuti keTa, vallezuttu mikumE ( 59 )
'mun' en kiLavi munnart tOnRum
'il' en kiLavimicai Rakaram oRRal
tol iyal marugkin marIiya marapE
( 60 )
'pon' en kiLavi IRu keTa, muRaiyin
munnart tOnRum lakAra makAram-
ceyyuL marugkin toTar iyalAna
( 61 )
yakara iRuti, vERRumaip poruLvayin,
vallezuttu iyaiyin, av ezuttu mikumE
( 62 )
'tAy' en kiLavi iyaRkai Akum ( 63 )
makanai vinai kiLappin, mutal n'ilai iyaRRE ( 64 )
mellezuttu uRazum moziyumAr uLavE ( 65 )
'alvazi ellAm iyalpu' ena mozipa ( 66 )
rakAra iRuti yakAra iyaRRE ( 67 )
Arum, vetirum, cArum, pIrum,
mellezuttu mikutal mey peRat tOnRum
( 68 )
'cAr' en kiLavi kAzvayin valikkum ( 69 )
'pIr' en kiLavi ammoTum civaNum ( 70 )
lakAra iRuti nakAra iyaRRE ( 71 )
mellezuttu iyaiyin, nakAram Akum ( 72 )
'alvazi ellAm uRaz' ena mozipa ( 73 )
'takaram varuvazi Aytam n'ilaiyalum
pukar inRu' enmanAr pulamaiyOrE
( 74 )
n'eTiyatan iRuti iyalpumAr uLavE ( 75 )
n'ellum, cellum, kollum, collum,
allatu kiLappinum vERRumai iyala
( 76 )
'il' en kiLavi inmai ceppin,
vallezuttu mikutalum, ai iTai varutalum,
iyaRkai Atalum, AkAram varutalum,
koLat taku marapin Aku iTan uTaittE
( 77 )
'val' en kiLavi toziRpeyar iyaRRE ( 78 )
n'Ayum palakaiyum varUum kAlai,
Avayin ukaram keTutalum urittE;
ukaram keTu vazi akaram n'ilaiyum
( 79 )
'pUl, vEl,' enRA, 'Al' en kiLaviyoTu
A mup peyarkkum am iTai varumE
( 80 )
toziRpeyar ellAm toziRpeyar iyala ( 81 )
'veyil' en kiLavi mazai iyal n'ilaiyum ( 82 )
cuTTu mutal Akiya vakara iRuti
muRpaTak kiLan'ta urupu iyal n'ilaiyum
( 83 )
vERRumai alvazi Aytam Akum ( 84 )
mellezuttu iyaiyin, av ezuttu Akum ( 85 )
'Enavai puNarin, iyalpu' ena mozipa ( 86 )
Enai vakaram toziRpeyar iyaRRE ( 87 )
zakAra iRuti rakAra iyaRRE ( 88 )
'tAz' en kiLavi kOloTu puNarin,
akku iTai varutal urittum Akum
( 89 )
'tamiz' en kiLaviyum atan OraRRE ( 90 )
'kumiz' en kiLavi marappeyar Ayin,
'pIr' en kiLaviyoTu Or iyaRRu Akum
( 91 )
'pAz' en kiLavi mellezuttu uRazvE ( 92 )
'Ez' en kiLavi urupu iyal n'ilaiyum ( 93 )
aLavum n'iRaiyum eNNum varu vazi,
n'eTumutal kuRukalum, ukaram varutalum,
kaTi n'ilai inRE Aciriyarkka
( 94 )
'pattu' en kiLavi oRRu iTai keTu vazi,
n'iRRal vENTum Aytap puLLi
( 95 )
Ayiram varu vazi ukaram keTumE ( 96 )
n'URu Urn'tu varUum Ayirak kiLavikkuk
kURiya n'eTu mutal kuRukkam inRE
( 97 )
'ai, am, pal' ena varUum iRuti
al peyar eNNum Ayiyal n'ilaiyum
( 98 )
uyir mun varinum, Ayiyal tiriyAtu ( 99 )
'kIz' en kiLavi uRazat tOnRum ( 100 )
LakAra iRuti NakAra iyaRRE ( 101 )
mellezuttu iyaiyin, NakAram Akum ( 102 )
'alvazi ellAm uRaz' ena mozipa ( 103 )
Aytam n'ilaiyalum varai n'ilai inRE,
takaram varUum kAlaiyAna
( 104 )
n'eTiyatan iRuti iyalpu Akun'avum,
vERRumai al vazi vERRumai n'ilaiyalum,
pORRal vENTum moziyumAr uLavE
( 105 )
toziRpeyar ellAm toziRpeyar iyala ( 106 )
'iruL' en kiLavi veyil iyal n'ilaiyum ( 107 )
puLLum vaLLum toziRpeyar iyala ( 108 )
'makkaL' ennum peyarccol iRuti
takkavazi aRin'tu valittalum urittE
( 109 )
uNarak kURiya puNar iyal marugkin,
kaNTu ceyaRku uriyavai kaNNinar koLalE!
( 110 )
tOTakkam