mukappu
3. vERRumai mayagku iyal

'karumam allAc cArpu' en kiLavikku
urimaiyum uTaittE, 'kaN' en vERRumai
( 1 )
'cinai n'ilaik kiLavikku aiyum kaNNum
vinai n'ilai okkum' enmanAr pulavar
( 2 )
kanRalum celavum onRumAr vinaiyE ( 3 )
mutaRcinaik kiLavikku 'atu' en vERRumai
mutaRkaN varinE, cinaikku ai varumE
( 4 )
'mutal mun ai varin, 'kaN' en vERRumai
cinai mun varutal teLLitu' enpa
( 5 )
mutalum cinaiyum poruL vERupaTAa;
n'uvalum kAlai, coRkuRippinavE
( 6 )
piNTap peyarum Ayiyal tiriyA;
paNTu iyal marugkin marIiya marapE
( 7 )
oru vinai oTuc col uyarpin vazittE ( 8 )
'mUnRanum ain'tanum tOnRak kURiya
AkkamoTu puNarn'ta Etuk kiLavi
n'Okku Oranaiya' enmanAr pulavar
( 9 )
iraNTan marugkin n'Okku al n'Okkam, av
iraNTan marugkin, Etuvum Akum
( 10 )
'atu' en vERRumai uyartiNaittokaivayin,
'atu' en urupu keTa, kukaram varumE
( 11 )
taTumARu toziRpeyarkku iraNTum mUnRum
kaTi n'ilai ilavE, poruLvayinAna
( 12 )
IRRup peyar munnar mey aRi panuvalin,
vERRumai teripa, uNarumOrE
( 13 )
OmpaTaik kiLavikku aiyum Anum
tAm pirivu ilavE, tokai varu kAlai
( 14 )
ARan marugkin vAzccik kizamaikku
Ezum Akum, uRai n'ilattAna
( 15 )
kut toka varUum koTai etir kiLavi
ap poruL ARaRku urittum Akum
( 16 )
accak kiLavikku ain'tum iraNTum
eccam ilavE, poruLvayinAna
( 17 )
anna piRavum tol n'eRi pizaiyAtu,
urupinum poruLinum mey taTumARi,
iru vayin n'ilaiyum vERRumai ellAm
tiripu iTan ilavE, teriyumOrkkE
( 18 )
urupu toTarn'tu aTukkiya vERRumaik kiLavi
oru col n'aTaiya, poruL cel marugkE
( 19 )
iRutiyum, iTaiyum, ellA urupum,
n'eRi paTu poruLvayin n'ilavutal varaiyAr
( 20 )
piRitu piRitu ERRalum, urupu toka varutalum,
n'eRipaTa vazagkiya vazi marugku' enpa
( 21 )
aiyum kaNNum allAp poruLvayin
mey urupu tokAa, iRutiyAna
( 22 )
yAtan urupin kURiRRuAyinum,
poruL cel marugkin vERRumai cArum
( 23 )
etir maRuttu moziyinum, tamtam marapin
poruL n'ilai tiriyA, vERRumaic collE
( 24 )
ku, ai, An' ena varUum iRuti
avvoTu civaNum, ceyyuLuLLE
( 25 )
a enap piRattal aHRiNai marugkin
kuvvum aiyum il' ena mozipa
( 26 )
itanatu itu iRRu' ennum kiLaviyum,
atanaik koLLum poruLvayinAnum,
atanAn ceyaRpaTaRku otta kiLaviyum,
muRai koNTu ezun'ta peyarccol kiLaviyum,
pAl varai kiLaviyum, paNpin Akkamum,
kAlattin aRiyum vERRumaik kiLaviyum,
paRRu viTu kiLaviyum, tIrn'tu mozik kiLaviyum,
anna piRavum, n'Ankan urupin
tol n'eRi marapina, tOnRalARE
( 27 )
Enai urupum anna marapina;
mAnam ilavE, col muRaiyAna
( 28 )
vinaiyE, ceyvatu, ceyappaTuporuLE,
n'ilanE, kAlam, karuvi, enRA-
innataRku, itu payan Aka, ennum
anna marapin iraNToTum tokaii,
AyeTTu' enpa-tozil mutanilaiyE
( 29 )
avaitAm,
vazagku iyal marugkin, kunRuva kunRum
( 30 )
mutalin kURum cinai aRi kiLaviyum,
cinaiyin kURum mutal aRi kiLaviyum,
piRan'tavazik kURalum, paNpu koL peyarum,
iyanRatu mozitalum, irupeyaroTTum,
vinaimutal uraikkum kiLaviyoTu tokaii,
anai marapinavE-Akupeyark kiLavi
( 31 )
avaitAm,
tamtam poruLvayin tammoTu civaNalum,
oppu il vaziyAn piRitu poruL cuTTalum,
ap paNpinavE, n'uvalum kAlai
( 32 )
vERRumai marugkin pORRal vENTum ( 33 )
'aLavu n'iRaiyum avaRRoTu koLvazi
uLa' ena mozipa, uNarn'ticinOrE
( 34 )
kiLan'ta alla vERu piRa tOnRinum,
kiLan'tavaRRu iyalAn uNarn'tanar koLalE!
( 35 )
tOTakkam