mukappu
1. akattiNai iyal

kaikkiLai mutalAp perun'tiNai iRuvAy
muRpaTak kiLan'ta ezu tiNai' enpa
( 1 )
 
avaRRuL,
n'aTuvaN ain'tiNai, n'aTuvaNatu oziya,
paTu tirai vaiyam pAttiya paNpE
( 2 )
 
mutal, karu, uripporuL, enRa mUnRE,
n'uvalum kAlai, muRai ciRan'tanavE;-
pATaluL payinRavai n'ATum kAlai
( 3 )
 
'mutal enappaTuvatu n'ilam, pozutu, iraNTin
iyalpu' ena mozipa-iyalpu uNarn'tOrE
( 4 )
 
mAyOn mEya kATu uRai ulakamum,
cEyOn mEya mai varai ulakamum,
vEn'tan mEya tIm punal ulakamum,
varuNan mEya peru maNal ulakamum,
mullai, kuRijci, marutam, n'eytal, enac
colliya muRaiyAn collavumpaTumE
( 5 )
 
kArum mAlaiyum-mullai ( 6 )
 
'kuRijci,
kUtir, yAmam' enmanAr pulavar
( 7 )
 
'pani etir paruvamum urittu' ena mozipa ( 8 )
 
vaikaRai, viTiyal,-marutam ( 9 )
 
eRpATu,
n'eytal Atal mey peRat tOnRum
( 10 )
 
n'aTuvun'ilait tiNaiyE n'aNpakal vEniloTu
muTivu n'ilai marugkin munniya n'eRittE
( 11 )
 
'pinpanitAnum urittu' ena mozipa ( 12 )
 
'iru vakaip pirivum n'ilai peRat tOnRalum
uriyatu Akum' enmanAr pulavar
( 13 )
 
'tiNai mayakkuRutalum kaTi n'ilai ilavE;
n'ilan orugku mayagkutal ila' ena mozipa-
pulan n'anku uNarn'ta pulamaiyOrE
( 14 )
 
uripporuL allana mayagkavum peRumE ( 15 )
 
puNartal, pirital, iruttal, iragkal,
UTal, avaRRin n'imittam enRivai,-
tErum kAlai,-tiNaikku uripporuLE
( 16 )
 
'koNTu talaikkazitalum, pirin'tu avaN iragkalum,
uNTu' ena mozipa, 'Or iTattAna'
( 17 )
 
kalan'ta pozutum kATciyum anna ( 18 )
 
mutal enappaTuvatu Ayiru vakaittE ( 19 )
 
'teyvam, uNAvE, mA, maram, puL, paRai,
ceyti yAzin pakutiyoTu tokaii,
av vakai piRavum karu' ena mozipa
( 20 )
 
en' n'ila marugkin pUvum puLLum
an' n'ilam pozutoTu vArAAyinum,
van'ta n'ilattin payatta Akum
( 21 )
 
peyarum vinaiyum enRu Ayiru vakaiya-
tiNaitoRum marIiya, tiNai n'ilaip peyarE
( 22 )
 
Ayar, vETTuvar, ATUut tiNaip peyar;
Avayin varUum kizavarum uLarE
( 23 )
 
EnOr marugkinum eNNum kAlai,
AnA vakaiya-tiNai n'ilaip peyarE
( 24 )
 
'aTiyOr pAgkinum, vinaivalar pAgkinum,
kaTivarai ila; puRattu' enmanAr pulavar
( 25 )
 
Eval marapin EnOrum uriyar;
Akiya n'ilaimai avarum annar
( 26 )
 
Otal, pakaiyE, tUtu, ivai pirivE ( 27 )
 
avaRRuL,
Otalum tUtum uyarn'tOr mEna
( 28 )
 
tAnE cERalum, tannoTu civaNiya
EnOr cERalum, vEn'tan mERRE
( 29 )
 
mEviya ciRappin EnOr paTimaiya
mullai mutalAc colliya muRaiyAn,
pizaittatu pizaiyAtu Akal vENTiyum,
izaitta oN poruL muTiyavum,-pirivE
( 30 )
 
mElOr muRaimai n'Alvarkkum urittE ( 31 )
 
mannar pAgkin pinnOr Akupa ( 32 )
 
uyarn'tOrkku uriya OttinAna ( 33 )
 
vEn'tu vinai iyaRkai vEn'tan orIiya
EnOr marugkinum eytu iTan uTaittE
( 34 )
 
poruLvayin piritalum avarvayin urittE ( 35 )
 
uyarn'tOr poruLvayin ozukkattAna ( 36 )
 
mun'n'Ir vazakkam makaTUuvoTu illai ( 37 )
 
ettiNai marugkinum, makaTUu maTalmEl
poRpuTai n'eRimai inmaiyAna
( 38 )
 
tannum avanum avaLum cuTTi,
mannum n'imittam, mozip poruL-teyvam,
n'anmai, tImai, accam, cArtal, enRu
anna piRavum avaRRoTu tokaii,
munniya kAlam mUnRuTan viLakki,
tOzi tEettum kaNTOr pAgkinum,
pOkiya tiRattu n'aRRAy pulampalum,
Akiya kiLaviyum av vazi uriya
( 39 )
 
Emap pErUrc cEriyum, curattum,
tAmE cellum tAyarum uLarE
( 40 )
 
ayalOr Ayinum, akaRci mERRE ( 41 )
 
talai varum vizuma n'ilai eTuttu uraippinum,
pOkkaRkaNNum, viTuttaRkaNNum,
n'Ikkalin van'ta tam uRu vizumamum,
vAymaiyum poymmaiyum kaNTOr cuTTit
tAy n'ilai n'Okkit talaippeyarttuk koLinum,
n'Oy mikap perukit tan n'ejcu kaluzn'tOLai,
'azin'tatu kaLai!' ena mozin'tatu kURi
vanpuRai n'erugki van'tatan tiRattoTu
enRu ivai ellAm, iyalpuRa n'ATin,
onRit tOnRum tOzi mEna
( 42 )
 
'pozutum ARum uTku varat tOnRi
vazuvin Akiya kuRRam kATTalum,
Uratu cArpum cellum tEyamum
Arva n'ejcamoTu ceppiya vaziyinum,
puNarn'tOr pAgkin puNarn'ta n'ejcamoTu
azin'tu etir kURi viTuppinum, Agkat
tAy n'ilai kaNTu taTuppinum viTuppinum
cEy n'ilaikku akanROr celavinum varavinum,-
kaNTOr mozital kaNTatu' enpa
( 43 )
 
onRAt tamarinum paruvattum curattum
onRiya moziyoTu valippinum viTuppinum,
iTaic cura marugkin avaL tamar eytik
kaTaik koNTu peyartalin kalagku ajar eytik
kaRpoTu puNarn'ta kauvai uLappaTa
ap pAl paTTa oru tiRattAnum,
n'ALatu cinmaiyum iLamaiyatu arumaiyum
tALAN pakkamum takutiyatu amaitiyum
inmaiyatu iLivum uTaimaiyatu uyarcciyum
anpinatu akalamum akaRciyatu arumaiyum
onRAp poruLvayin Ukkiya pAlinum
vAyinum kaiyinum vakutta pakkamoTu
Utiyam karutiya oru tiRattAnum,
pukazum mAnamum eTuttu vaRpuRuttalum,
tUtu iTaiyiTTa vakaiyinAnum,
Akit tOnRum pAgkOr pAgkinum,
mUnRan pakutiyum maNTilattu arumaiyum
tOnRal cAnRa mARROr mEnmaiyum,
pAcaRaip pulampalum, muTin'ta kAlattup
pAkanoTu virumpiya vinaittiRa vakaiyinum,
kAvaR pAgkin AgkOr pakkamum,
parattaiyin akaRciyin parin'tOL kuRuki
irattalum teLittalum ena iru vakaiyoTu
urait tiRa n'ATTam-kizavOn mEna
( 44 )
 
ejciyOrkkum ejcutal ilavE ( 45 )
 
n'ikazn'tatu n'inaittaRku Etuvum Akum ( 46 )
 
n'ikazn'tatu kURi n'ilaiyalum tiNaiyE ( 47 )
 
'marapu n'ilai tiriyA mATciya Aki
viravum poruLum viravum' enpa
( 48 )
 
uLLuRai uvamam, Enai uvamam, enat
taLLAtu Akum, tiNai uNar vakaiyE
( 49 )
 
'uLLuRai teyvam ozin'tatai n'ilam enak
koLLum' enpa-kuRi aRin'tOrE
( 50 )
 
'uLLuRuttu itanoTu ottup poruL muTika' ena
uLLuRuttu iRuvatai uLLuRai uvamam
( 51 )
 
Enai uvamam tAn uNar vakaittE ( 52 )
 
kAmam cAlA iLamaiyOLvayin,
Emam cAlA iTumpai eyti,
n'anmaiyum tImaiyum enRu iru tiRattAn,
tannoTum avaLoTum tarukkiya puNarttu,
col etir peRAan colli inpuRal-
pullit tOnRum kaikkiLaik kuRippE
( 53 )
 
ERiya maTal tiRam, iLamai tIr tiRam,
tERutal ozin'ta kAmattu miku tiRam,
mikka kAmattu miTaloTu tokaii,
ceppiya n'Ankum-perun'tiNaik kuRippE
( 54 )
 
'munnaiya n'Ankum munnataRku' enpa ( 55 )
 
'n'ATaka vazakkinum ulakiyal vazakkinum
pATal cAnRa pulaneRi vazakkam
kaliyE paripATTu Ayiru pAvinum
uriyatu Akum' enmanAr pulavar
( 56 )
 
makkaL n'utaliya akan ain'tiNaiyum
cuTTi oruvarp peyar koLap peRAar
( 57 )
 
puRattiNai marugkin porun'tin allatu
akattiNai marugkin aLavutal ilavE
( 58 )
tOTakkam