11-20

11. n'eytal
peyyAtu vaikiya kOtai pOla
mey cAyinai, avar cey kuRi pizaippa;
uLLi n'otumalar n'Erpu urai teLLitin
vArAr ennum pulavi uTkoLal
5
ozikamALa n'in n'ejcattAnE;
puNari poruta pU maNal aTaikarai,
Azi marugkin alavan Ompi,
valavan vaLpu Ayn'tu Ura,
n'ilavu virin'tanRAl kAnalAnE.

kAppu mikutikkaN iTaiyITupaTTu ARRALAya talaimakaTku, talaimakanciRaippuRattAnAkat tOzi colliyatu.- ulOccanAr

12. pAlai
viLampazam kamazum kamajcURkuzicip
pAcam tinRa tEy kAl mattam
n'ey teri iyakkam veLilmutal muzagkum
vaiku pular viTiyal mey karan'tu, tan kAl
5
ari amai cilampu kazIi, pal mAN
vari punai pan'toTu vaiiya celvOL,
'ivai kANtORum n'OvarmAtO;
aLiyarO aLiyar en AyattOr!' ena
n'ummoTu varavu tAn ayaravum,
10
tan varaittu anRiyum kaluzn'tana kaNNE.

tOzi uTanpOkku ajcuvittatu.- kayamanAr

13. kuRijci
ezAaAkalin, ezil n'alam tolaiya
azAatImO, n'otumalar talaiyE!-
Enal kAvalar mA vIzttup paRitta
pakazi anna cEyari mazaik kaN,
5
n'alla perun' tOLOyE! kollan
eRi pon pitirin ciRu pala tAay
vEgkai vI ukum Ogku malaik kaTci
mayil aRipu aRiyAmannO;
payil kural kavarum paim puRak kiLiyE.

iyaRkaippuNarcciyin piRRai jAnRu, talaiviyin vERupATu kaNTa tOzi, talaivi maRaittaRkuc colliyatu.- kapilar

14. pAlai
tol kavin tolaiya, tOL n'alamcAaya,
n'alkAr n'Ittanar Ayinum, n'alkuvar;
n'aTTanar, vAzi!-tOzi!-kuTTuvan
akappA aziya n'URi, cempiyan
5
pakal tI vETTa jATpinum mikap peritu
alar ezac cenRanar Ayinum-malar kavizn'tu
mA maTal avizn'ta kAn'taL am cAral,
inam cAl vayak kaLiRu pAn'taT paTTena,
tujcAt tuyarattu ajcu piTip pUcal
10
n'eTu varai viTarakattu iyampum
kaTu mAn pulliya kATu iRan'tOrE.

iyaRpazitta tOzikkut talaivi iyaRpaTa mozin'tatu.- mAmUlanAr

15. n'eytal
muzagku tirai kozIiya mUri ekkar,
n'uNagku tukil n'uTakkam pOla, kaNam koLa
Utai tURRum uravun'Irc cErppa!
pUvin anna n'alam putitu uNTu,
5
n'I puNarn'tanaiyEm anmaiyin, yAmE
n'ErpuTai n'ejcam tAgkat tAgki,
mAcu il kaRpin maTavOL kuzavi
pEey vAgkak kaiviTTAgku,
cENum emmoTu van'ta
10
n'ANum viTTEm; alarka, iv UrE!

varaivu n'ITTittavazi, tOzi talaimakaRkuc colli varaivu kaTAyatu.-aRivuTain'ampi

16. pAlai
puNarin puNarAtu poruLE; poruLvayiR
piriyin puNarAtu puNarvE; AyiTaic
cellinum, cellAy Ayinum, n'allataRku
uriyai-vAzi, en n'ejcE!-poruLE,
5
vATAp pUvin poykai n'AppaN
OTu mIn vaziyin keTuva; yAnE,
vizun'Ir viyalakam tUNiAka
ezu mAN aLakkum vizu n'eti peRinum,
kanagkuzaikku amartta cEyari mazaik kaN
10
amarn'tu initu n'OkkamoTu cekuttanen;
enaiya Akuka! vAziya poruLE!

poruL kaTaikkUTTiya n'ejcinai n'erugkit talaivan celavu azugkiyatu.-ciRaikkuTi An'taiyAr

17. kuRijci
n'AL mazai talaiiya n'al n'eTugkunRattu,
mAl kaTal tiraiyin izitarum aruvi
akal irug kAnattu alku aNi n'Okki,
tAgkavum takaivarai n'illA n'Ir cuzalpu
5
En'tu ezil mazaik kaN kaluztalin, annai,
'evan ceytanaiyO? n'in ilagku eyiRu uNku' ena,
melliya iniya kURalin, val virain'tu,
uyirinum ciRan'ta n'ANum n'ani maRan'tu,
uraittal uyn'tananE-tOzi!-cAral,
10
kAn'taL Utiya maNi n'iRat tumpi
tIm toTai n'arampin imirum
vAn tOy veRpan mArpu aNagku enavE.

munnilaippuRamoziyAkat talaimakaL tOzikkuccolliyatu.-n'occin'iyamagkizAr

18. pAlai
paruvaral n'ejcamoTu pal paTar akala
varuvar vAzi-tOzi!-mUvan
muzu vali muL eyiRu azuttiya katavin,
kAnal am toNTip porun'an, ven vEl
5
teRal arun' tAnaip poRaiyan, pAcaRai,
n'ejcam n'aTukkuRUum tujcA maRavar
tirai tapu kaTalin initu kaN paTuppa,
kaTAam kazIiya katan aTagku yAnait
taTAa n'ilai oru kOTTanna,
10
onRu ilagku aruviya kunRu iRan'tOrE.

piriviTai ARRALAkiya talaiviyait tOzi vaRpuRuttiyatu.-poykaiyAr

19. n'eytal
iRavup puRattu anna piNar paTu taTavu mutal
cuRavuk kOTTanna muL ilait tAzai,
perug kaLiRRu maruppin anna arumpu mutirpu,
n'al mAn uzaiyin vERupaTat tOnRi,
5
vizavuk kaLam kamazum uravu n'Irc cErppa!
ina maNi n'eTun' tEr pAkan iyakka,
celIiya cERiAyin, ivaLE
varuvai Akiya cil n'AL
vAzALAtal n'aRku aRin'tanai cenmE!

puNarn'tu n'Igkiya talaivanait tOzi varaivu kaTAyatu.-n'akkaNNaiyAr

20. marutam
aiya! kuRumakaT kaNTikum: vaiki,
makizn'an mArpil tujci, aviz iNart
tEm pAy marAam kamazum kUn'tal
tuLagkuiyal acaivara, kaligkam tuyalvara,
5
ceRitoTi teLirppa vIci, maRukil,
pUp pOl uNkaN peyarppa n'Okki,
cenRanaL-vAziya, maTan'tai!-n'uN pal
cuNagku aNivuRRa viLagku pUNaL;
mArpuRu muyakkiTai jemirn'ta cOr kuzai,
10
pazam piNi vaikiya tOL iNaik
kuzain'ta kOtai, koTi muyagkalaLE.

parattaiyiRpirin'tu van'ta talaimakan, 'yAraiyum aRiyEn' enRARkut talaivi colliyatu; vAyilAkap pukka tOzitalaivikkuc colliyatUum Am.-OrampOkiyAr