61-70

61. kuRijci
kELAy, ella tOzi! alkal
vENavA n'aliya, veyya uyirA,
E mAn piNaiyin varun'tinenAka,
tuyar marugku aRin'tanaL pOla, annai,
5
'tujcAyO, en kuRumakaL?' enRalin,
col veLippaTAmai mella en n'ejcil,
'paTu mazai pozin'ta pARai marugkil
ciral vAy uRRa taLavin, paral aval,
kAn kezu n'ATaR paTarn'tOrkkuk
10
kaNNum paTumO?' enRicin, yAnE.

talaivan varavu uNarn'tu, talaivikkuc colluvALAyt tOzi colliyatu.-ciRumOlikanAr

62. pAlai
vEr piNi vetirattuk kAl poru n'aral icai
kan'tu piNi yAnai ayar uyirttanna
enRUz n'ITiya vEy payil azuvattu,
kunRu Ur matiyam n'Okki, n'inRu, n'inain'tu,
5
uLLinen allenO yAnE-'muL eyiRRu,
tilakam taiiya tEm kamaz tiru n'utal,
ematum uNTu, Or matin'AT tigkaL,
uraRu kural vev vaLi eTuppa, n'izal tapa
ulavai Akiya maratta
10
kal piRagku uyar malai umparaHtu' enavE?

mun oru kAlattupporuLvayiR pirin'tu van'ta talaivan, pinnum poruLvalikkappaTTa n'ejciRkuc celavu azugkuvittatu.-iLagkIranAr

63. n'eytal
uravuk kaTal uzan'ta peru valaipparatavar
miku mIn uNakkiya putu maNal AgkaN,
kallen cErip pulavaR punnai
vizavu n'ARu viLagku iNar avizn'tu uTan kamazum
5
azugkal UrO aRan inRu; atanAl,
aRan il annai arug kaTip paTuppa,
pacalai Aki viLivatukollO-
puL uRa ocin'ta pU mayagku aLLal
kazic curam n'ivakkum iruj ciRai ivuLi
10
tirai taru puNariyin kazUum
mali tiraic cErppanoTu amain'ta n'am toTarpE?

alar accattAltOzi ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-ulOccanAr

64. kuRijci
ennar Ayinum ini n'inaivu ozika!
annavAka inaiyal-tOzi!-yAm
innamAka n'at tuRan'tOr n'aTpu evan?
maral n'Ar uTukkai malai uRai kuRavar
5
aRiyAtu aRutta ciRiyilaic cAn'tam
vaRanuRRu Ara murukki, paiyena
maram vaRitAkac cOrn'tu ukkAgku, en
aRivum uLLamum avar vayin cenRena,
vaRitAl, ikuLai! en yAkkai; ini avar
10
varinum, n'Oy marun'tu allar; vArAtu
avaNar Akuka, kAtalar! ivaN n'am
kAmam paTar aTa varun'tiya
n'Oy mali varuttam kANanmAr emarE!

piriviTait talaiviyatu arumai kaNTu tUtuviTak karutiya tOzikkut talaivi colliyatu.- ulOccanAr

65. kuRijci
amutam uNka, n'am ayal ilATTi!-
kiTagkil anna iTTuk karaik kAn yARRuk
kalagkum pAci n'Ir alaik kalAva,
oLiRu veL aruvi oN tuRai maTuttu,
5
puliyoTu poruta puN kUr yAnai
n'aR kOTu n'ayan'ta anpu il kAnavar
viR cuzippaTTa n'Amap pUcal
urumiTaik kaTi iTi karaiyum
peru malai n'ATanai 'varUum' enROLE.

viricci peRRuppukanRa tOzi talaimakaTkuc colliyatu.-kapilar

66. pAlai
miLaku peytanaiya cuvaiya pun kAy
ulaRu talai ukAayc citar citarn'tu uNTa
pulampu koL n'eTuj cinai ERi, n'inain'tu, tan
poRi kiLar eruttam veRi paTa maRuki,
5
pun puRA uyavum ven' tukaL iyavin,
n'ayan'ta kAtalaR puNarn'tanaL Ayinum,
civan'tu oLi mazugki amarttanakollO-
kOtai mayagkinum, kuRun' toTi n'ekizinum,
kAz peyal alkul kAcu muRai tiriyinum,
10
mAN n'alam kaiyaRak kaluzum en
mAyak kuRumakaL malar Er kaNNE?

manai maruTci.-inican'ta n'AkanAr

67. n'eytal
cEy vicumpu ivarn'ta cezug katir maNTilam
mAl varai maRaiya, tuRai pulampinRE;
iRavu arun'ti ezun'ta karug kAl veN kuruku
veN kOTTu aruj ciRait tAay, karaiya
5
karug kOTTup punnai iRaikoNTanavE;
kaNaik kAl mA malar karappa, malku kazit
tuNaic cuRA vazagkalum vazagkum; AyiTai,
el imiz panik kaTal, malku cuTark koLIi,
emarum vETTam pukkanar; atanAl,
10
tagkin evanOteyya-pogku picir
muzavu icaip puNari ezutarum
uTai kaTaR paTappai em uRaivin UrkkE?

pakaRkuRi van'tu n'Igkum talaimakanait tOzi varaivu kaTAyatu.-pEri cAttanAr

68. kuRijci
'viLaiyATu AyamoTu Orai ATAtu,
iLaiyOr illiTattu iRceRin'tiruttal
aRanum anRE; Akkamum tEym' ena-
kuRu n'urai cuman'tu, n'aRu malar un'ti,
5
pogki varu putu n'Ir n'ejcu uNa ATukam,
vallitin vaNagkic collun'arp peRinE;
'celka' ena viTun'aLmankollO? el umizn'tu,
uravu urum uraRum arai iruL n'aTu n'AL,
koTi n'uTagku ilagkina minni,
10
ATu mazai iRuttanRu, avar kOTu uyar kunRE.

ciRaippuRamAkattOzi, talaivikku uraippALAyc ceRippu aRivuRIiyatu.-pirAn cAttanAr

69. mullai
pal katir maNTilam pakal ceytu ARRi,
cEy uyar peru varaic cenRu, avaN maRaiya,
paRavai pArppuvayin aTaiya, puRavil
mA eruttu iralai maTap piNai tazuva,
5
mullai mukai vAy tiRappa, pal vayin
tOnRi tOnRupu putal viLakku uRAa,
matarvai n'al An mAcu il teN maNi,
koTug kOl kOvalar kuzalOTu onRi,
aitu van'tu icaikkum aruL il mAlai,
10
ALvinaikku akanROr cenRa n'ATTum
inaiyavAkit tOnRin,
vinai valittu amaital ARRalarmannE!

vinaivayiR pirital ARRALAya talaivi colliyatu.-cEkampUtanAr

70. marutam
ciRu veLLAgkurukE! ciRu veLLAgkurukE!
tuRai pOku aRuvait tU maTi anna
n'iRam kiLar tUvic ciRu veLLAgkurukE!
em Ur van'tu, em uNtuRait tuzaii,
5
cinaik keLiRRu Arkaiyai avar Urp peyarti,
anaiya anpinaiyO, peru maRaviyaiyO-
AgkaN tIm punal IgkaN parakkum
kazani n'al Ur makizn'arkku en
izai n'ekiz paruvaral ceppAtOyE!

kAmam mikka kazipaTarkiLavi.-veLLi vItiyAr