171-180

171. pAlai
n'Ir n'acaikku Ukkiya uyaval yAnai
vEniR kunRattu vev varaik kavAan
n'ilam cela, cellAk kayan' talaik kuzavi
cEri am peNTir n'ejcattu eRiya
5
Ur AnkanRoTu pukutum n'ATan
pan malai aruj curam iRappin, n'am viTTu,
yAgku vallun'a maRRE-jAgka
vinaip pUN teN maNi vIzn'tana n'ikarppak
kazutu kAlkoLLum pozutu koL pAnAL,
10
Arva n'ejcamoTu aLaii,
mArpu uRap paTuttal marIiya kaNNE?

pirivu uNarttappaTTa tOzi talaimakaTku uraittatu.

172. n'eytal
viLaiyATu AyamoTu veN maNal azutti,
maRan'tanam tuRan'ta kAz muLai akaiya,
'n'ey pey tIm pAl peytu initu vaLarppa;
n'umminum ciRan'tatu; n'uvvai Akum' enRu,
5
annai kURinaL, punnaiyatu n'alanE-
amma! n'ANutum, n'ummoTu n'akaiyE;
virun'tin pANar viLar icai kaTuppa,
valampuri vAn kOTu n'aralum ilagku n'Irt
tuRai kezu koNka!-n'I n'alkin,
10
iRaipaTu n'Izal piRavumAr uLavE.

pakaRkuRi van'ta talaimakanait tOzi varaivu kaTAyatu; kuRipeyarttITum Am.

173. kuRijci
cunaip pUk kuRRum, toTalai taiiyum,
malaic ceg kAn'taT kaNNi tan'tum,
tan vazip paTUum n'am n'ayan'taruLi,
veRi ena uNarn'ta ariya annaiyai,
5
kaNNinum kanavinum kATTi, 'in' n'Oy
enninum vArAtu; maNiyin tOnRum
am malai kizavOn ceytanan itu' enin,
paTu vaNTu Arkkum pain' tAr mArpin
n'eTu vETku Etam uTaittO?-
10
toTiyOy! kURumati, vinavuval yAnE.

tOzi talaivikku uraippALAy, ciRaippuRamAkac colliyatu; veRi accuRIit tOzi aRattoTu n'ilai payappittatUum Am.

174. pAlai
'kaRRai In'tin muRRuk kulai anna
AL il attat tAL am pOn'taik
kOLuTai n'eTuj cinai AN kural viLippin,
puli etir vazagkum vaLi vazagku Ar iTaic
5
cenRa kAtalar van'tu, initu muyagki,
piriyAtu oru vazi uRaiyinum, peritu azin'tu
uyagkinai, maTan'tai!' enRi-tOzi!-
aRRum Akum, aHtu aRiyAtOrkkE;
vIzAk koLkai vIzn'ta koNTi
10
mallal mArpu maTuttanan
pullu maRRu evanO anpu ilagkaTaiyE?

vinai muRRi van'tu eytiya kAlattu, ARRALAya talaiviyait tOzi vaRpuRIi n'inRATku avaL colliyatu.

175. n'eytal
n'eTug kaTal alaitta koTun' timiR paratavar
kozu mIn koLLai azi maNal kuvaii,
mIn n'ey aTTik kiLijcil pottiya
ciRu tI viLakkil tujcum, n'aRu malarp
5
punnai Ogkiya, tuRaivanoTu annai
tAn aRin'tanRO ilaLE; pAnAL
cEriam peNTir ciRu col n'ampi,
cuTuvAn pOla n'Okkum,
aTu pAl anna en pacalai meyyE.

tOzi ciRaippuRamAkac colliyatu.

176. kuRijci
em n'ayan'tu uRaivi Ayin, yAm n'ayan'tu
n'alkinam viTTatu en? n'alattOn av vayin
cAlpin aLittal aRiyAtu, 'avaTku avaL
kAtalaL ennumO?' uraitticin-tOzi!-
5
n'iraitta yAnai mukattu vari kaTuppap
pOtu poti uTain'ta oN ceg kAn'taL
vAzai am cilampin vampu paTak kuvaii,
yAz Orttanna in kural ina vaNTu,
aruvi muzavin pAToTu orAgku,
10
menmela icaikkum cAral,
kunRa vElit tam uRaivin UrE.

parattai talaiviyin pAgkikkup pAgkAyinAr kETpa, viRalikkuc colliyatu.

177. pAlai
paran'tu paTu kUr eri kAnam n'aippa,
maram tIyuRRa makiz talaiam kATTu
otukku arum vej curam iRan'tanar maRRavar;
kuRippin kaNTicin yAnE; n'eRip paTa,
5
vElum ilagku ilai tuTaippa; palakaiyum
pIli cUTTi maNi aNipavvE;
paNTinum n'ani pala aLippa; iniyE
van'tanRu pOlum-tOzi!-n'on'tu n'on'tu,
ezutu ezil uNkaN pAvai
10
azitaru veLLam n'In'tum n'ALE.

celavuk kuRippu aRin'ta talaimakaL tOzikku uraittatu.

178. n'eytal
ATu amai Akkam aitu picain'tanna
tOTu amai tUvit taTan' tAL n'Arai
n'alan uNappaTTa n'alkUr pETai
kazi peyar marugkil ciRu mIn uNNAtu,
5
kaitai am paTu cinaip pulampoTu vatiyum
taNNam tuRaivan tErE kaNNin
kANavum iyain'tanRu mannE; n'ANi
n'aLLen yAmattum kaN paTai peREen;
puL oli maNi cettu Orppa,
10
viLin'tanRumAtu, avart teLin'ta en n'ejcE.

ciRaippuRamAkat tOzi ceRippu aRivuRIiyatu.

179. pAlai
il ezu vayalai IRRu A tinRena,
pan'tu n'ilattu eRin'tu, pAvai n'Ikki,
av vayiRu alaitta en cey vinaik kuRumakaL
mAn amarppanna maiyal n'OkkamoTu,
5
yAnum tAyum maTuppa, tEnoTu
tIm pAl uNNAL vIgkuvanaL vimmi,
n'erun'alum anaiyaLmannE; inRE,
mai aNaR kALai poy pukalAka,
aruj curam iRan'tanaL enpa-tan
10
murun'tu Er veN pal mukiz n'akai tiRan'tE.

manai maruTci

180. marutam
pazanap pAkal muyiRu mUcu kuTampai
kazani n'Arai uraittalin, cen'n'el
viravu veLLariciyin tAam Uran
palarp peRal n'acaii, n'am il vAralanE;
5
mAyOL, n'alattai n'ampi viTal ollALE
anniyum periyan; avaninum vizumiya
iru peru vEn'tar, poru kaLattu ozitta
punnai vizumam pOla,
ennoTu kaziyum-iv iruvaratu ikalE.

talaimakaRku vAyil n'Ern'ta tOzi talaimakaLiTattup poRAmai kaNTu colliyatu.