181-190

181. mullai
uL iRaik kurIik kAr aNaR cEval
piRa pulat tuNaiyOTu uRai pulattu alki,
van'tatan cevvi n'Okki, pETai
n'eRi kiLar Igkaip pUvin anna
5
ciRu pal piLLaiyoTu kuTampai kaTitalin,
tuvalaiyin n'anain'ta puRattatu ayalatu
kUral irukkai aruLi, n'eTitu n'inain'tu,
Ira n'ejcin tan vayin viLippa,
kaiyaRa van'ta maiyal mAlai
10
irIiya Akalin, in oli izan'ta
tAr aNi puravi taN payir tumippa
van'tanRu, peruviRal tErE;
uyn'tanRAkum, ivaL Ay n'utaR kavinE.

vinai muRRip pukun'tatu kaNTa tOzi makizn'tu uraittatu.

182. kuRijci
n'ilavum maRain'tanRu; iruLum paTTanRu;
Ovattu anna iTanuTai varaippin,
pAvai anna n'iR puRagkAkkum
ciRan'ta celvattu annaiyum tujcinaL;
5
keTuttuppaTu n'an kalam eTuttuk koNTAgku,
n'an mArpu aTaiya muyagki, menmela,
kaNTanam varukam cenmO?-tOzi!-
kIzum mElum kAppOr n'Itta
vaRun' talaip perug kaLiRu pOla,
10
tamiyan van'tOn, paniyalai n'IyE!

varaivu n'ITTippa, talaimakaL ARRAmai aRin'ta tOzi ciRaippuRamAkac colli varaivu kaTAyatu.

183. n'eytal
tam n'ATTu viLain'ta veNNel tan'tu,
piRa n'ATTu uppin koLLai cARRi,
n'eTu n'eRi ozukai n'ilavu maNal n'In'ti,
avaN uRai munin'ta okkaloTu pulam peyarn'tu,
5
umaNar pOkalum innAtAkum-
maTavai manRa-koNka!-vayintORu
innAtu alaikkum UtaiyoTu Orum
n'um il pulampin mAlaiyum uTaittE;
ina mIn Arn'ta veN kuruku mititta
10
vaRu n'Ir n'eytal pOla,
vAzAL Atal cUzAtOyE.

varaiviTai vaittup piriyum talaivaRkut tOzi colliyatu.

184. pAlai
oru makaL uTaiyEn mannE; avaLum
ceru miku moympin kUrvER kALaiyoTu
peru malai aruj curam n'erun'al cenRanaL;
'iniyE, tAgku n'in avalam' enRir; atu maRRu
5
yAgganam ollumO? aRivuTaiyIrE!
uLLin uLLam vEmE-uNkaN
maNi vAz pAvai n'aTai kaRRanna en
aNi iyaR kuRumakaL ATiya
maNi Er n'occiyum teRRiyum kaNTE.

manai maruTci

185. kuRijci
AnA n'OyOTu azi paTark kalagki,
kAmam kaimmika, kaiyaRu tuyaram
kANavum n'alkAy Ayin-pANar
paricil peRRa viri uLai n'al mAn
5
kavi kuLampu poruta kal micaic ciRu n'eRi,
iravalar meliyAtu ERum, poRaiyan
urai cAl uyar varaik kollik kuTavayin,
akal ilaik kAn'taL alagku kulaip pAyn'tu,
paRavai izaitta pal kaN iRAal
10
tEnuTai n'eTu varai, teyvam ezutiya
vinai mAN pAvai annOL
kolai cUzn'tanaLAl-n'OkO yAnE.

pAgkaRkut talaivan colliyatu; cETpaTukkum tOzikkut talaivan colliyatUum Am.

186. pAlai
kal URRu INTala kayan aRa, vAgki,
irum piNart taTak kai n'ITTi, n'Ir n'oNTu,
perug kai yAnai piTi etir OTum
kAnam vempiya vaRam kUr kaTattiTai,
5
vEnil Oti n'iRam peyar mutu pOttu,
pAN yAz kaTaiya, vAgki, pAgkar
n'eTu n'ilai yAam ERum tozila-
piRarkku ena muyalum pEr aruL n'ejcamoTu
kAmar poruT piNi pOkiya
10
n'Am veg kAtalar cenRa ARE.

piriviTai melin'ta tOzikkut talaivi colliyatu.

187. n'eytal
n'eytal kUmpa, n'izal kuNakku ozuka,
kal cEr maNTilam civan'tu n'ilam taNiya,
pal pUg kAnalum alkinRanRE;
ina maNi olippa, pozutu paTap pUTTi,
5
meym mali kAmattu yAm tozutu oziya,
tErum cel puRam maRaiyum; UroTu
yAgku Avatukol tAnE-tEm paTa
Utu vaNTu imirum kOtai mArpin,
min ivar koTum pUN, koNkanoTu
10
in n'akai mEvi, n'Am ATiya pozilE?

talaimakan pakaRkuRi van'tu mILvAnatu celavu n'Okki, talaimakaL tannuLLE colluvALAyc colliyatu.-auvaiyAr

188. kuRijci
paTu n'Irc cilampil kalitta vAzaik
koTu maTal InRa kUr vAyk kuvi mukai,
oL izai makaLir ilagku vaLait toTUum
mel viral mOcai pOla, kAn'taL
5
vaL itaz tOyum vAn tOy veRpa!
'n'anRi viLaivum tItoTu varum' ena,
anRu n'aRku aRin'tanaL Ayin, kunRattut
tEm mutir cilampil taTaiiya
vEy maruL paNait tOL aziyalaLmannE.

pakaRkuRi maRuttu varaivu kaTAyatu.

189. pAlai
tam alatu illA n'am n'ayan'tu aruLi
innum vArAr; Ayinum, cenniyar,
teRal arug kaTavuL munnar, cIRiyAz
n'arampu icaittanna in kuraR kurukin
5
kagkai vagkam pOkuvarkollO-
ev vinai ceyvarkol tAmE?-vev vinaik
kolai val vETTuvan valai parin'tu pOkiya
kAnap puRavin cEval vAy n'Ul
cilampi am cinai verUum,
10
alagkal ulavai am kATu iRan'tOrE?

piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu.

190. kuRijci
n'O, ini; vAziya-n'ejcE! mEvAr
Ar araN kaTan'ta mAri vaN makizt
titalai eHkin cEn'tan tan'tai,
tEm kamaz viri tAr iyal tEr azici,
5
vaNTu mUcu n'eytal n'elliTai malarum
ariyal am kazani ArkkATu anna
kAmar paNait tOL n'alam vIRu eytiya,
valai mAn mazaik kaN, kuRumakaL
cil mozit tuvar vAy n'akaikku makizn'tOyE!

pinninRa talaimakan ARRAnAki n'ejciRkuc colliyatu; allakuRippaTTu mILvAn n'ejciRkuc colliyatUum Am; iTaic curattuc cenRu talaimakaL n'alam uLLi mILaluRRa n'ejcinaik kazaRiyatUum Am.