241-250

241. pAlai
uLLArkollO-tOzi!-koTuj ciRaip
puL aTi poRitta variyuTait talaiya
n'Ir azi marugkin Ir ayir tOnRa,
vaLarA vATai uLarpu n'ani tINTalin,
5
vEza veN pU virivana palavuTan,
vEn'tu vIcu kavariyin, pUm putal aNiya,
mazai kazi vicumpin mARi jAyiRu
vizittu imaippatu pOl viLagkupu maRaiya,
ellai pOkiya pozutin el uRa,
10
panikkAl koNTa paiyuL yAmattu,
pal itaz uNkaN kaluza,
n'illAp poruTpiNip pirin'ticinOrE?

talaimakaL vanpuRai etir azin'tatu.-maturaip perumarutanAr

242. mullai
ilai ila piTavam Ir malar arumpa,
putal ivar taLavam pUg koTi aviza,
pon enak konRai malara, maNi enap
pal malar kAyAg kuRuj cinai kajala,
5
kAr toTagkinRE kAlai; val virain'tu
celka-pAka!-n'in tErE: uvakkAN-
kazip peyar kaLaril pOkiya maTa mAn
vizik kaT pEtaiyoTu inan irin'tu OTa,
kAmar n'ejcamoTu akalA,
10
tETUu n'inRa iralai ERE.

vinai muRRi maRuttarAn'inRa talaimakan kAr kaNTu pAkaRkuc colliyatu.-vizikkaTpEtaip perugkaNNanAr

243. pAlai
tEm paTu cilampil teL aRal tazIiya
tuRukal ayala tU maNal aTaikarai,
alagku cinai potuLiya n'aRu vaTi mAattup
potumputORu alkum pUg kaN irug kuyil,
5
'kavaRu peyarttanna n'illA vAzkkai iTTu
akaRal Ompumin, aRivuTaiyIr!' ena,
kaiyaRat tuRappOrk kazaRuva pOla,
mey uRa irun'tu mEvara n'uvala,
innAtu Akiya kAlai, poruLvayiR
10
piriyal ATavarkku iyalpu enin,
aritu manRamma, aRattinum poruLE?

piriviTai melin'ta talaimakaL colliyatu.-kAmakkaNip pacalaiyAr

244. kuRijci
vizun'ta mArip perun' taN cAral,
kUtirk kUtaLattu alari n'ARum
mAtar vaNTin n'ayavarum tIm kural
maNam n'ARu cilampin acuNam Orkkum
5
uyar malai n'ATaRku uraittal onRO-
tuyar marugku aRiyA annaikku, in' n'Oy
taNiyumARu itu' ena uraittal onRO-
ceyyAy: Atalin koTiyai-tOzi!-
maNi kezu n'eTu varai aNi peRa n'ivan'ta
10
ceyalai am taLir anna, en
matan il mA meyp pacalaiyum kaNTE.

aRattoTun'ilai valitta tOziyait talaivi mukam pukkatu.-kURRagkumaranAr

245. n'eytal
n'akaiyAkinRE-tOzi!-'takaiya
aNi malar muNTakattu Ay pUgkOtai
maNi maruL aimpAl vaNTu paTat taii,
tuNi n'Irp pauvam tuNaiyOTu ATi,
5
ozuku n'uN n'ucuppin, akanRa alkul,
teLi tIm kiLavi! yAraiyO, en
aritu puNar in uyir vavviya n'I?' ena,
pUN mali n'eTun' tErp puravi tAgki,
tAn n'am aNagkutal aRiyAn, n'ammin
10
tAn aNagkuRRamai kURi, kAnal
curumpu imir cuTar n'utal n'Okki,
perug kaTaR cErppan tozutu n'inRatuvE

kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaLai mukam pukkatu.-allagkIranAr

246. pAlai
iTUu UgkaN iniya paTUum;
n'eTuj cuvarp palliyum pAgkil tERRum;
manai mA n'occi mImicai mAc cinai,
vinai mAN irug kuyil payiRRalum payiRRum;
5
uram puri uLLamoTu curam pala n'In'ti,
ceyporuTku akanRanarAyinum poyyalar,
varuvar vAzi-tOzi!-puRavin
pon vIk konRaiyoTu piTavut taLai aviza,
in icai vAnam iragkum; avar,
10
'varutum' enRa paruvamO ituvE?

piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu.-kAppiyaj cEn'tanAr

247. kuRijci
tonRu paTu tuppoTu muraN mikac cinaiik
konRa yAnaic ceg kOTu kazAa,
azi tuLi pozin'ta in kural ezili,
eHkuRu pajciRRu Aki, vaikaRaik
5
kOTu uyar n'eTu varai ATum n'ATa! n'I
n'alkAy Ayinum, n'ayan ila ceyyinum,
n'in vazippaTUum en tOzi n'al n'utal
virun'tu iRaikUTiya pacalaikku
marun'tu piRitu inmai n'anku aRin'tanai cenmE!

'n'ITTiyAmai varai' enat tOzi colliyatu.-paraNar

248. mullai
'ciRu vI mullait tEm kamaz pacu vI,
poRi vari n'al mAn pukar mukam kaTuppa,
taN putal aNipeRa malara, vaN peyal
kAr varu paruvam' enRanarman-ini,
5
pEr ajar uLLam n'aTugkal kANiyar,
anpu inmaiyin paNpu ila payiRRum
poy iTi atir kural vAy cettu Alum
ina mayil maTak kaNam pOla,
n'inai maruLvEnO? vAziyar, mazaiyE!

paruvam kaNTu ARRALAkiya talaimakaLait tOzi mazai mEl vaittup paruvam maRuttatu.-kAcipan kIranAr

249. n'eytal
irumpin anna karug kOTTup punnai
n'Ilattu anna pAcilai akamtoRum,
veLLi anna viLagku iNar n'AppaN
ponnin anna n'aRun' tAtu utira,
5
pulip poRik koNTa pU n'ARu kurUuc cuval
vari vaNTu Utalin, puli cettu verIi,
pariyuTai vayagku tAL pan'tin tAvat
tAgkavum takai varai n'illA AgkaN,
mallal am cEri kallenat tOnRi,
10
ampal mUtUr alar eza,
cenRatu anRO, koNkan tErE?

varaiviTai melin'tatu.-ulOccanAr

250. marutam
n'akukam vArAy-pANa!-pakuvAy
ari pey kiNkiNi Arppa, teruvil
tEr n'aTaipayiRRum tEmozip putalvan
pU n'ARu cev vAy citaitta cAn'tamoTu
5
kAmar n'ejcam turappa, yAm tan
muyagkal viruppoTu kuRukinEmAka,
piRai vanappu uRRa mAcu aRu tiru n'utal
n'ARu irug katuppin em kAtali vERu uNarn'tu,
verUum mAn piNaiyin orIi,
10
'yAraiyO?' enRu ikan'tu n'inRatuvE!

putalvanoTu pukka talaimakan ARRAnAyp pANaRku uraittatu.-maturai Olaik kaTaiyattAr n'alveLLaiyAr