kaNakkAyanAr

23. kuRijci
toTi pazi maRaittalin, tOL uyn'tanavE;
vaTik koL kUzai, AyamOTu ATalin,
iTippu meyyatu onRu uTaittE; kaTik koLa
annai kAkkum tol n'alam citaiya,
5
kANtoRum kaluztal anRiyum INTu n'Ir
muttup paTu parappin koRkai muntuRaic
ciRu pAcaTaiya ceppu Ur n'eytal
teN n'Ir malarin tolain'ta
kaNNE kAmam karappu ariyavvE!

talaivi tuyar ARRAmai uNarn'ta tOzi varaivu kaTAyatu.-kaNakkAyanAr

24. pAlai
'pAr paka vIzn'ta vEruTai vizukkOTTu
uTumpu aTain'tanna n'eTum pori viLavin,
ATTu ozi pan'tin, kOTTu mUkku iRupu,
kampalattanna paim payirt tAam
5
veLLil valci vERRu n'ATTu Ar iTaic
cERum, n'Am' enac colla-cEyizai!-
'n'anRu' enap purin'tOy; n'anRu ceytanaiyE;
ceyalpaTu manattar ceyporuTku
akalvar, ATavar; atu atan paNpE.

poruTpirivukku uTanpaTTa tOziyait talaivi uvan'tu kURiyatu. -kaNakkAyanAr