kaNipun kunRanAr

226. pAlai
maram cA marun'tum koLLAr, mAn'tar;
uram cAc ceyyAr, uyartavam; vaLam keTap
ponnum koLLAr, mannar-n'annutal!-
n'Am tam uNmaiyin uLamE; atanAl
5
tAm ceyporuL aLavu aRiyAr; tAm kacin'tu,
enRUz n'iRuppa, n'IL iTai oziya,
cenROrmanRa n'am kAtalar; enRum
inna n'ilaimaittu enpa;
ennOrum aRipa, iv ulakattAnE.

piriviTai melin'ta talaimakaL vanpuRai etirmozin'tatu.-kaNi punkunRanAr