kuTTuvan

14. pAlai
tol kavin tolaiya, tOL n'alamcAaya,
n'alkAr n'Ittanar Ayinum, n'alkuvar;
n'aTTanar, vAzi!-tOzi!-kuTTuvan
akappA aziya n'URi, cempiyan
5
pakal tI vETTa jATpinum mikap peritu
alar ezac cenRanar Ayinum-malar kavizn'tu
mA maTal avizn'ta kAn'taL am cAral,
inam cAl vayak kaLiRu pAn'taT paTTena,
tujcAt tuyarattu ajcu piTip pUcal
10
n'eTu varai viTarakattu iyampum
kaTu mAn pulliya kATu iRan'tOrE.

iyaRpazitta tOzikkut talaivi iyaRpaTa mozin'tatu.- mAmUlanAr

192. kuRijci
'kuruti vETkai uru kezu vaya mAn
vali miku munpin maza kaLiRu pArkkum
maram payil cOlai maliya, pUziyar
uruvat turuvin, n'AL mEyal Arum
5
mAri eNkin malaic cura n'IL iTai,
n'I n'ayan'tu varutal evan?' enap pala pulan'tu,
azutanai uRaiyum am mA arivai!
payam kezu palavin kollik kuTa varaip
pUtam puNartta putitu iyal pAvai
10
viri katir iLa veyil tOnRi anna, n'in
Ay n'alam uLLi varin, emakku
Emam Akum, malaimutal ARE.

iravukkuRi maRukkappaTTu ARRAnAya talaimakan colliyatu.

201.kuRijci
'malai uRai kuRavan kAtal maTa makaL,
peRal arugkuraiyaL, arug kaTik kAppinaL;
col etir koLLAL; iLaiyaL; anaiyOL
uLLal kUTAtu' enROy! maRRum,
5
cev vErp palavin payam kezu kollit
teyvam kAkkum tItu tIr n'eTug kOTTu,
av veL aruvik kuTa varaiyakattu,
kAl porutu iTippinum, kataz uRai kaTukinum,
urum uTanRu eRiyinum, URu pala tOnRinum,
10
peru n'ilam kiLarinum, tiru n'ala uruvin
mAyA iyaRkaip pAvaiyin,
pOtal ollAL en n'ejcattAnE.

kazaRiya pAgkaRkut talaimakan colliyatu.-paraNar

395. n'eytal
yArai, eluva? yArE, n'I emakku
yAraiyum allai; n'otumalALanai;
anaittAl koNka, n'ammiTaiyE n'inaippin;
kaTum pakaTTu yAnai n'eTun' tErk kuTTuvan
5
vEn'tu aTu mayakkattu muracu atirn'tanna,
OgkaR puNari pAyn'tu ATu makaLir
aNin'tiTu pal pU marIi, Arn'ta
A pulam pukutaru pEr icai mAlaik
kaTal kezu mAn'tai anna, em
10
vETTanai allaiyAl, n'alam tan'tu cenmE.

'n'alam tolain'tatu' enat talaivanait tOzi kURi, varaivu kaTAyatu.-ammUvanAr