cOzar

10. pAlai
aNNAn'tu En'tiya vana mulai taLarinum,
pon n'Er mEni maNiyin tAzn'ta
n'al n'eTug kUn'tal n'araiyoTu muTippinum,
n'Ittal Ompumati-pUk kEz Ura!
5
in kaTug kaLLin izai aNi n'eTun' tErk
koRRac cOzar kogkarp paNIiyar,
veN kOTTu yAnaip pOor kizavOn
pazaiyan vEl vAyttanna n'in
pizaiyA n'al mozi tERiya ivaTkE.

uTanpOkkum tOzi kaiyaTuttatu.

87. n'eytal
uL Ur mA atta muL eyiRRu vAval
Ogkal am cinait tUgku tuyil pozutin,
vel pOrc cOzar aziciam perug kATTu
n'elli am puLic cuvaik kanaviyAagku,
5
atu kazin'tanRE-tOzi!-avar n'ATTup
pani arumpu uTain'ta perun' tAT punnai
tuRai mEy ippi Irm puRattu uRaikkum
ciRukuTip paratavar makizcciyum,
perun' taN kAnalum, n'inain'ta ap pakalE.

varaiviTai vaittuppiriya ARRALAya talaivi kanAk kaNTu, tOzikku uraittatu.-n'akkaNNaiyAr

281. pAlai
mAcu il maratta pali uN kAkkai
vaLi poru n'eTuj cinai taLiyoTu tUgki,
vel pOrc cOzar kazAark koLLum
n'al vakai miku palik koTaiyOTu ukukkum
5
aTagkAc conRi, am pal yANar
viTakkuTaip peruj cORu, uLLuvana iruppa,
mazai amain'tu uRRa mAl iruL n'aTu n'AL,
tAm n'am uzaiyarAkavum, n'Am n'am
panik kaTumaiyin, n'ani peritu azugki,
10
tujcAm Akalum aRivOr
anpilar-tOzi!-n'am kAtalOrE.

vanpoRai etir azin'ta talaimakaL tOzikkuc colliyatu; 'ARRAL' enak kavanRa tOzi talaimakaTku uraittatUum Am.- kazArk kIran eyiRRiyAr

379. kuRijci
pun talai man'ti kallA van paRaz
kunRu uzai n'aNNiya munRil pOkAtu,
eri akain'tanna vI tatai iNara
vEgkaiam paTu cinaip porun'ti, kaiya
5
tEm pey tIm pAl vauvalin, koTicci
ezutu ezil citaiya azuta kaNNE,
tEr vaN cOzar kuTan'taivAyil
mAri am kiTagkin Iriya malarn'ta,
peyal uRu n'Ilam pOnRana viralE,
10
pAay av vayiRu alaittalin, AnAtu,
ATu mazai tavazum kOTu uyar potiyil
Ogku iruj cilampil pUtta
kAn'taL am kozu mukai pOnRana, civan'tE.

tOzi talaimakaRkut talaimakaLai maTamai kURiyatu; kAppuk kaimmikka kAlattut talaimakaL tOzikkuc colliyatUum Am.-kuTavAyiR kIrattanAr

400. marutam
vAzai men tOTu vArpuuRupu Ukkum
n'el viLai kazani n'Er kaN ceRuvin,
arivanar iTTa cUTTu ayal, periya
iruj cuval vALai piRazum Ura!
5
n'ininRu amaikuven Ayin, ivaN n'inRu,
innA n'OkkamoTu evan pizaippu uNTO?
maRam kezu cOzar uRan'tai avaiyattu,
aRam keTa aRiyAtAgku, ciRan'ta
kENmaiyoTu aLaii, n'IyE
10
keTu aRiyAy en n'ejcattAnE.

parattai talaivanaip pukazn'tatu. munpu n'inRu yAtO pukazn'tavARu enin, 'n'in inRu amaiyAm' enRu connamaiyAn enpatu.-AlagkuTi vagkanAr