malaiyan

77. kuRijci
malaiyan mA Urn'tu pOki, pulaiyan
perun' tuTi kaRagkap piRa pulam pukku, avar
arug kuRumpu erukki, ayA uyirttAagku
uyttanRumannE-n'ejcE!-cev vErc
5
cinaitoRum tUgkum payam kezu palavin
cuLaiyuTai munRil, manaiyOL kagkul
oli veL aruvi oliyin tujcum
URalaj cEric cIRUr, vallOn
vAL aram poruta kOL n'Er el vaLai
10
akan toTi ceRitta munkai, oL n'utal,
titalai alkul, kuRumakaL
kuvaLai uNkaN makiz maTa n'OkkE.

pinninRa talaivann'ejciRku uraittatu.-kapilar

100. marutam
uLLutoRum n'akuvEn-tOzi!-vaL ukir
mArik kokkin kUral anna
kuNTu n'Ir Ampal taN tuRai Uran
tEm kamaz aimpAl paRRi, en vayin
5
vAn kOl el vaLai vauviya pUcal
cinaviya mukattu, 'cinavAtu cenRu, n'in
manaiyOTku uraippal' enRalin, munai Urp
pal A n'eTu n'irai villin oyyum
tEr vaN malaiyan mun'tai, pEr icaip
10
pulam puri vayiriyar n'alam puri muzavin
maN Ar kaNNin atirum,
n'annar ALan n'aTugku ajar n'ilaiyE.

parattai, talaivikkuppAgkAyinAr kETpa, viRalikku uTampaTaccolliyatu.-paraNar

170. marutam
maTak kaN, takarak kUn'tal, paNait tOL,
vArn'ta vAl eyiRRu, cErn'tu ceRi kuRagkin,
piNaiyal am tazai taii, tuNaiyilaL
vizavuk kaLam poliya van'tu n'inRanaLE;
5
ezuminO ezumin, em kozun'aR kAkkam;
Ariyar tuvanRiya pEr icai muLLUr,
palar uTan kazitta oL vAL malaiyanatu
oru vERku OTiyAgku, n'am
panmaiyatu evanO, ivaL vanmai talaippaTinE?

tOzi viRalikku vAyil maRuttatu.