marutam

20. marutam
aiya! kuRumakaT kaNTikum: vaiki,
makizn'an mArpil tujci, aviz iNart
tEm pAy marAam kamazum kUn'tal
tuLagkuiyal acaivara, kaligkam tuyalvara,
5
ceRitoTi teLirppa vIci, maRukil,
pUp pOl uNkaN peyarppa n'Okki,
cenRanaL-vAziya, maTan'tai!-n'uN pal
cuNagku aNivuRRa viLagku pUNaL;
mArpuRu muyakkiTai jemirn'ta cOr kuzai,
10
pazam piNi vaikiya tOL iNaik
kuzain'ta kOtai, koTi muyagkalaLE.

parattaiyiRpirin'tu van'ta talaimakan, 'yAraiyum aRiyEn' enRARkut talaivi colliyatu; vAyilAkap pukka tOzitalaivikkuc colliyatUum Am.-OrampOkiyAr

30. marutam
kaNTanen-makizn'a!-kaNTu evanceykO?-
pANan kaiyatu paNpuTaic cIRiyAz
yANar vaNTin immena imirum,
Ertaru teruvin, etircci n'Okki, n'in
5
mArpu talaikkoNTa mANizai makaLir
kaval EmuRRa veytu vIz arip pani-
kAl EmuRRa paitaru kAlai,
kaTalmaram kavizn'tenak kalagki, uTan vIzpu,
palar koL palakai pOla-
10
vAgkavAgka n'inRu Ugku ajar n'ilaiyE.

parattaiyiR pirin'tu van'ta talaivan, 'yAraiyum aRiyEn' enRARkut tOzi colliyatu.-koRRanAr

40. marutam
n'eTu n'A oL maNi kaTi manai iraTTa,
kurai ilaip pOkiya viravu maNaR pan'tar,
perumpAN kAval pUNTena, oru cAr,
tirun'tuizai makaLir viricci n'iRpa,
5
veRi uRa virin'ta aRuvai mel aNaip
puniRu n'ARu ceviliyoTu putalvan tujca,
aiyavi aNin'ta n'eyyATTu IraNip
pacu n'ey kUrn'ta menmai yAkkaic
cIrkezu maTan'tai Ir-imai porun'ta,
10
n'aLLen kagkul, kaLvan pOla,
akan tuRai Uranum van'tanan-
ciRan'tOn peyaran piRan'tamARE.

talaimakaTkup pAgku AyinAr kETpap parattai colliyatu.-kONmA n'eTugkOTTanAr

50. marutam
aRiyAmaiyin, annai! ajci,
kuzaiyan kOtaiyan kuRum pain' toTiyan
vizavu ayar tuNagkai tazUukam cella,
n'eTu n'imir teruvil kaipuku koTu miTai
5
n'otumalALan katumenat tAkkalin,
'kETpOr uLarkol, illaikol? pORRu' ena,
'yANatu pacalai' enRanan; atan etir,
'n'AN ilai, eluva!' enRu van'ticinE-
ceRun'arum vizaiyum cemmalOn ena,
10
n'aRu n'utal arivai! pORREn,
ciRumai perumaiyin kANAtu tuNin'tE.

tOzi pANaRku vAyilmaRuttatu.-marutam pATiya iLagkaTugkO

60. marutam
malai kaNTanna n'ilai puNarn'ivappin
peru n'eR pal kUTTu erumai uzava!
kaNpaTai peRAatu, taN pular viTiyal,
karug kaN varAal perun' taTi miLirvaiyoTu
5
pukarvai aricip pommaR peruj cORu
kavar paTu kaiyai kazuma mAn'ti,
n'Ir uRu ceRuvin n'ARu muTi azutta, n'in
n'aTun'aroTu cERiAyin, avaN
cAyum n'eytalum Ompumati; emmil
10
mA irug kUn'tal maTan'tai
Ay vaLai kUTTum aNiyumAr avaiyE.

ciRaippuRamAka uzavarkkuc colluvALAyt tOzi ceRippu aRivuRIiyatu.-tUgkalOriyAr

70. marutam
ciRu veLLAgkurukE! ciRu veLLAgkurukE!
tuRai pOku aRuvait tU maTi anna
n'iRam kiLar tUvic ciRu veLLAgkurukE!
em Ur van'tu, em uNtuRait tuzaii,
5
cinaik keLiRRu Arkaiyai avar Urp peyarti,
anaiya anpinaiyO, peru maRaviyaiyO-
AgkaN tIm punal IgkaN parakkum
kazani n'al Ur makizn'arkku en
izai n'ekiz paruvaral ceppAtOyE!

kAmam mikka kazipaTarkiLavi.-veLLi vItiyAr

80. marutam
'manRa erumai malar talaik kArAn
in tIm pARpayam koNmAr, kanRu viTTu,
Urk kuRumAkkaL mERkoNTu kaziyum
perum pular viTiyalin virumpip pOttan'tu,
5
tazaiyum tArum tan'tanan, ivan' ena,
izai aNi AyamoTu taku n'AN taTaii,
taiit tigkaL taN kayam paTiyum
perun' tOT kuRumakaL allatu,
marun'tu piRitu illai, yAn uRRa n'OykkE.

cETpaTukkappaTTu ARRAnAya talaivan, tOzi kETpa, tan n'ejciRku uraittatu.-pUtantEvanAr

90. marutam
ATu iyal vizavin azugkal mUtUr,
uTaiyOr panmaiyin perug kai tUvA,
vaRan il pulaitti ellit tOytta
pukAp pukar koNTa pun pUg kaligkamoTu
5
vATA mAlai tuyalvara, OTi,
perug kayiRu n'Alum irum panam piNaiyal
pUg kaN Ayam Ukka, UgkAL,
azutanaL peyarum am cil Oti,
n'alkUr peNTin, cil vaLaik kuRumakaL
10
Ucal uRu tozil pUcal kUTTA
n'ayan il mAkkaLoTu kezIi,
payan inRu amma, iv vEn'tuTai avaiyE!

tOzi, talaimakaLukku uraippALAy, pANanai n'erugki vAyilmaRuttatu.-ajcil ajciyAr

100. marutam
uLLutoRum n'akuvEn-tOzi!-vaL ukir
mArik kokkin kUral anna
kuNTu n'Ir Ampal taN tuRai Uran
tEm kamaz aimpAl paRRi, en vayin
5
vAn kOl el vaLai vauviya pUcal
cinaviya mukattu, 'cinavAtu cenRu, n'in
manaiyOTku uraippal' enRalin, munai Urp
pal A n'eTu n'irai villin oyyum
tEr vaN malaiyan mun'tai, pEr icaip
10
pulam puri vayiriyar n'alam puri muzavin
maN Ar kaNNin atirum,
n'annar ALan n'aTugku ajar n'ilaiyE.

parattai, talaivikkuppAgkAyinAr kETpa, viRalikku uTampaTaccolliyatu.-paraNar

120. marutam
taTa maruppu erumai maTa n'aTaik kuzavi
tUN toRum yAtta kANtaku n'al il,
koTug kuzai peyta cezuj cey pEtai
ciRu tAz ceRitta mel viral cEppa,
5
vALai Irn' taTi vallitin vakaii,
pukai uNTu amartta kaNNaL, takai peRap
piRai n'utal poRitta ciRu n'uN pal viyar
am tukil talaiyil tuTaiyinaL, n'ap pulan'tu,
aTTilOLE am mA arivai-
10
emakkE varukatil virun'tE! civappAL anRu,
ciRu muL eyiRu tOnRa
muRuval koNTa mukam kANkammE.

virun'tu vAyilAkappukka talaivan colliyatu.-mAgkuTi kizAr

150. marutam
n'akai n'anku uTaiyan-pANa!-n'um perumakan:
'miLai vali citaiyak kaLiRu pala parappi,
araN pala kaTan'ta muraN koL tAnai
vazuti, vAziya pala! enat tozutu, INTu
5
man eyil uTaiyOr pOla, aHtu yAm
ennatum pariyalO ilam' enat taN n'aTaik
kali mA kaTaii van'tu, em cErit
tArum kaNNiyum kATTi, orumaiya
n'ejcam koNTamai viTumO? ajca,
10
kaNNuTaic ciRu kOl paRRik
katam peritu uTaiyaL, yAy; azugkalO ilaLE.

talain'inRu ozukappaTA n'inRa parattai talaivanai n'erugkip pANaRku uraittatu.-kaTuvan iLamaLLanAr

170. marutam
maTak kaN, takarak kUn'tal, paNait tOL,
vArn'ta vAl eyiRRu, cErn'tu ceRi kuRagkin,
piNaiyal am tazai taii, tuNaiyilaL
vizavuk kaLam poliya van'tu n'inRanaLE;
5
ezuminO ezumin, em kozun'aR kAkkam;
Ariyar tuvanRiya pEr icai muLLUr,
palar uTan kazitta oL vAL malaiyanatu
oru vERku OTiyAgku, n'am
panmaiyatu evanO, ivaL vanmai talaippaTinE?

tOzi viRalikku vAyil maRuttatu.

180. marutam
pazanap pAkal muyiRu mUcu kuTampai
kazani n'Arai uraittalin, cen'n'el
viravu veLLariciyin tAam Uran
palarp peRal n'acaii, n'am il vAralanE;
5
mAyOL, n'alattai n'ampi viTal ollALE
anniyum periyan; avaninum vizumiya
iru peru vEn'tar, poru kaLattu ozitta
punnai vizumam pOla,
ennoTu kaziyum-iv iruvaratu ikalE.

talaimakaRku vAyil n'Ern'ta tOzi talaimakaLiTattup poRAmai kaNTu colliyatu.

200. marutam
kaNNi kaTTiya katira anna
oN kural n'occit teriyal cUTi,
yARu kiTan'tanna akal n'eTun' teruvil,
'cARu' ena n'uvalum mutu vAyk kuyava!
5
Itum AgkaN n'uvanRicin mAtO-
Ampal amanRa tIm perum pazanattup
poykai Urkkup pOvOy Aki,
'kai kavar n'arampin panuvaR pANan
ceyta allal palkuva-vai eyiRRu,
10
aitu akal alkul makaLir!-ivan
poy poti koTuj col Ompumin' enavE.

tOzi talaimakaLatu kuRippu aRin'tu, vAyilAkap pukka pANan kETpa, kuyavanaik kUvi, 'igganam collAyO?' enRu kuyavaRkuc colliyatu.-kUTalUrp pal kaNNanAr

210. marutam
arikAl mARiya am kaN akal vayal
maRu kAl uzuta Irac ceRuvin,
vittoTu cenRa vaTTi paRpala
mInoTu peyarum yANar Ura!
5
n'eTiya mozitalum kaTiya Urtalum
celvam anRu; tan cey vinaip payanE;
cAnROr celvam enpatu, cErn'tOr
punkaN ajcum paNpin
men kaT celvam celvam enpatuvE.

tOzi talaimakanai n'erugkic colluvALAy, vAyil n'Ern'tatu.-miLaikizAn n'alvETTanAr

216. marutam
tuni tIr kUTTamoTu tunnAr Ayinum,
initE, kANun'ark kANpuzi vAztal;
kaNNuRu vizumam kai pOl utavi,
n'am uRu tuyaram kaLaiyAr Ayinum,
5
innAtuanRE, avar il UrE;
eri maruL vEgkaik kaTavuL kAkkum
kuruku Ar kazaniyin itaNattu AgkaN,
EtilALan kavalai kavaRRa,
oru mulai aRutta tirumAvuNNik
10
kETTOr anaiyarAyinum,
vETTOr allatu, piRar innArE.

talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpat talaimakan talain'inRu ozukap paTAn'inRa parattai, pANaRkuAyinum viRalikkuAyinum colluvALAy, n'erugkic colliyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

230. marutam
muyap piTic ceviyin anna pAcaTai,
kayak kaNak kokkin anna kUmpu mukai,
kaNaik kAl, Ampal amiztu n'ARu taN pOtu,
kuNakkut tOnRu veLLiyin, iruL keTa viriyum
5
kayaRkaNam kalitta poykai Ura!
munivu il parattaiyai eR tuRan'tu aruLAy;
n'ani pulampu alaitta ellai n'Igka,
putuvaRamkUrn'ta ceRuvil taNNena
mali punal parattan'tAagku,
10
initE teyya, n'in kANugkAlE.

tOzi vAyil maRuttatu.-AlagkuTi vagkanAr

250. marutam
n'akukam vArAy-pANa!-pakuvAy
ari pey kiNkiNi Arppa, teruvil
tEr n'aTaipayiRRum tEmozip putalvan
pU n'ARu cev vAy citaitta cAn'tamoTu
5
kAmar n'ejcam turappa, yAm tan
muyagkal viruppoTu kuRukinEmAka,
piRai vanappu uRRa mAcu aRu tiru n'utal
n'ARu irug katuppin em kAtali vERu uNarn'tu,
verUum mAn piNaiyin orIi,
10
'yAraiyO?' enRu ikan'tu n'inRatuvE!

putalvanoTu pukka talaimakan ARRAnAyp pANaRku uraittatu.-maturai Olaik kaTaiyattAr n'alveLLaiyAr

260. marutam
kazun'Ir mEyn'ta karun' tAL erumai
pazanat tAmaraip panimalar muNaii,
taNTu cEr maLLarin iyali, ayalatu
kunRu cEr veN maNal tujcum Ura!
5
veyyai pOla muyagkuti: munai ezat
tevvart tEytta cev vEl vayavan
mali punal vAyil iruppai anna, en
oli pal kUn'tal n'alam peRap punain'ta
mukai aviz kOtai vATTiya
10
pakaivanman? yAn maRan'tu amaikalanE!

UTal maRutta talaimakaL colliyatu.-paraNar

280. marutam
'kokkinukku ozin'ta tIm pazam, kokkin
kUmpu n'ilai anna mukaiya Ampal
tUgku n'Irk kuTTattu, tuTumena vIzum
taN tuRai Uran taNTAp parattamai
5
pulavAy' enRi-tOzi!-pulavEn-
pazana yAmaip pAcaTaip puRattu,
kazani kAvalar curi n'an'tu uTaikkum,
tonRu mutir vELir, kunRUr anna en
n'al manai n'ani virun'tu ayarum
10
kaitUvu inmaiyin eytAmARE.

vAyil vENTic cenRa tOzikkut talaimakaL maRuttu mozin'tatu; talaimakanai ERRukkoNTu vazipaTTALaip pukazn'tu pukka tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am.- paraNar

290. marutam
vayal veL Ampal cUTu taru putup pUk
kanRuTaip puniRRA tinRa miccil
Oyn'aTai mutu pakaTu Arum Uran
toTarpu n'I veHkinai Ayin, en col
5
koLLalmAtO, muL eyiRROyE!
n'IyE peru n'alattaiyE; avanE,
'n'eTu n'Irp poykai n'aTu n'AL eyti,
taN kamaz putu malar Utum
vaNTu' ena mozipa; 'makan' ennArE.

parattai viRalimEl vaittut talaimakaLai n'erugkic colliyatu; parattaiyiRpiriya, vAyilAyp pukka pANan kETpa, tOzi colliyatUum Am.-maturai marutan iLan'AkanAr

300. marutam
cuTart toTik kOmakaL cinan'tena, atan etir
maTat takai Ayam kaitozutAagku,
uRu kAl oRRa olki, Ampal
tAmaraikku iRaijcum taN tuRai Uran-
5
ciRu vaLai vilai enap perun' tEr paNNi, em
mun kaTai n'iRIic cenRicinOnE!
n'Iyum, tEroTu van'tu pErtal cellAtu,
n'ey vArn'tanna tuy aTagku n'arampin
irum pAN okkal talaivan! perum puN
10
Eer tazumpan UNUr AgkaN,
piccai cUz perug kaLiRu pOla, em
aTTil Olai toTTanai n'inmE.

vAyil maRuttatu; varaivu kaTAyatUum Am, mARROr n'otumalALar varaivin mEliTTu. marutattuk kaLavu - paraNar

310. marutam
viLakkin anna cuTar viTu tAmarai,
kaLiRRuc cevi anna pAcaTai tayagka,
uNtuRai makaLir iriya, kuNTu n'Ir
vALai piRazum UraRku, n'ALai
5
makaT koTai etirn'ta maTam kezu peNTE!
tolain'ta n'Avin ulain'ta kuRu mozi
uTanpaTTu, OrAt tAyaroTu ozipuTan
collalaikollO n'IyE-vallai,
kaLiRu peRu valcip pANan kaiyatai
10
vaL uyirt taNNumai pOla,
uL yAtum illatu Or pOrvaiam collE?

vAyilAkap pukka viRaliyait tOzi colliyatu; viRaliyai etirppaTTa parattai colliyatUum Am.-paraNar

320. marutam
'vizavum mUzttanRu; muzavum tUgkinRu;
evan kuRittanaLkol?' enRi Ayin-
tazai aNin'tu alamarum alkul, teruvin,
iLaiyOL iRan'ta anaittaRku, paza viRal
5
Orik konRa oru perun' teruvil,
kAri pukka n'ErAr pulampOl,
kallenRanRAl, UrE; ataRkoNTu,
kAval ceRiya mATTi, AytoTi
ezil mA mEni makaLir
10
vizumAn'tanar, tam kozun'araik kAttE.

parattai tanakkup pAgkAyinAr kETpa, n'erugkic colliyatu.-kapilar

330. marutam
taTa maruppu erumaip piNarc cuval irum pOttu,
maTa n'aTai n'Araip pal inam iriya,
n'eTu n'Irt taN kayam tuTumenap pAyn'tu,
n'AT tozil varuttam vITa, cEN cinai
5
iruL punai marutin in n'izal vatiyum
yANar Ura! n'in mAN izai makaLirai
em manait tan'tu n'I tazIiyinum, avartam
pun manattu uNmaiyO aritE: avarum,
pain' toTi makaLiroTu ciRuvarp payan'tu,
10
n'anRi cAnRa kaRpoTu
em pATu Atal ataninum aritE.

tOzi, talaimakanai vAyil maRuttatu.-AlagkuTi vagkanAr

340. marutam
pullEn, makizn'a! pulattalum illEn-
kallA yAnaik kaTun' tErc ceziyan
paTai mAN perug kuLa maTai n'Ir viTTena,
kAl aNain'tu etiriya kaNaik kOTTu vALai
5
aLLal am kazani uLvAy OTi,
pakaTu cERu utaitta puLLi veN puRattu,
cej cAl uzavar kOl puTai matari,
paig kAR ceRuvin aNaimutal piRazum
vANan ciRukuTi anna, en
10
kOL n'Er el vaLai n'ekiztta n'ummE!

parattaiyiR maRuttan'ta talaimakanait talaimakaL n'on'tu colliyatu.-n'akkIrar

350. marutam
veNNel arin'ar taNNumai verIi,
pazanap pal puL iriya, kazani
vAgku cinai marutat tUgkutuNar utirum
tEr vaN virAan iruppai anna, en
5
tol kavin tolaiyinum tolaika! cAra
viTEen: viTukkuven Ayin, kaTaiik
kavavuk kai tAgkum matukaiya kuvavu mulai
cATiya cAn'tinai; vATiya kOtaiyai;
Acu il kalam tazIiyaRRu;
10
vAral; vAziya, kavaii n'inROLE!

talaimakaL UTal maRuttAL colliyatu.-paraNar

360. marutam
muzavu mukam pularn'tu muRaiyin ATiya
vizavu ozi kaLatta pAvai pOla,
n'erun'aip puNarn'tOr putu n'alam vauvi,
inRu taru makaLir men tOL peRIiyar,
5
cenRI-peruma!-ciRakka, n'in parattai!
pallOr pazittal n'ANi, vallE
kAzin kuttik kacin'tavar alaippa,
kaiiTai vaittatu meyyiTait timirum
muniyuTaik kavaLam pOla, n'ani peritu
10
uRRa n'in vizumam uvappen;
maRRum kUTum, manai maTi tuyilE.

parattaiyiR pirin'ta talaimakanait tOzi, talaimakaL kuRippaRin'tu, vAyil maRuttatu; talaimakaL UTic colliyatUum Am.-OrampOkiyAr

370. marutam
vArAy, pANa! n'akukam-n'Erizai
kaTumpuTaik kaTuj cUl n'am kuTikku utavi,
n'eyyOTu imaikkum aiyavit tiraL kAz
viLagku n'akar viLagkak kiTan'tOT kuRuki,
5
'putalvan InRenap peyar peyarttu, av varit
titalai alkul mutu peNTu Aki,
tujcutiyO, mel am cil Oti?' ena,
pal mAN akaTTil kuvaLai oRRi,
uLLinen uRaiyum eR kaNTu, mella,
10
mukai n'AN muRuval tORRi,
takai malar uNkaN kai putaittatuvE.

UTal n'ITa ARRAnAy n'inRAn pANarkkuc colliyatu; mun n'ikazn'tatanaip pANarkkuc colliyatUum Am.- uRaiyUrk katuvAyc cAttanAr

380. marutam
n'eyyum kuyyum ATi, meyyoTu
mAcu paTTanRE kaligkamum; tOLum,
titalai men mulait tIm pAl piliRRa,
putalvaR pullip puniRu n'ARummE;
5
vAl izai makaLir cErit tOnRum
tErORku ottanem allEm; atanAl
pon purai n'arampin in kural cIRiyAz
ezAal vallai Ayinum, tozAal;
koNTu cel-pANa!-n'in taN tuRai Uranai,
10
pATu manaip pATal; kUTAtu n'ITu n'ilaip
puraviyum pUN n'ilai munikuva;
viraku ila moziyal, yAm vETTatu il vaziyE!

pANaRkut tOzi vAyil maRuttatu.-kUTalUrp palkaNNanAr

390. marutam
vALai vALin piRaza, n'ALum
poykai n'Irn'Ay vaikutuyil ERkum
kai vaN kiLLi veNNi cUzn'ta
vayal veL Ampal uruva n'eRit tazai
5
aitu akal alkul aNi peRat taii,
vizavin celIiyar vENTummannO;
yANar Uran kANun'an Ayin,
varaiyAmaiO aritE; varaiyin,
varaipOl yAnai, vAymozi muTiyan
10
varai vEy puraiyum n'al tOL
aLiya-tOzi!-tolaiyun'a palavE.

pAgku Ayina vAyil kETpa, n'erugkic colliyatu; talaimakaL tOzikku uraip pALAy, vAyilAkap pukkAr kETpa, colliyatUum Am.-auvaiyAr

400. marutam
vAzai men tOTu vArpuuRupu Ukkum
n'el viLai kazani n'Er kaN ceRuvin,
arivanar iTTa cUTTu ayal, periya
iruj cuval vALai piRazum Ura!
5
n'ininRu amaikuven Ayin, ivaN n'inRu,
innA n'OkkamoTu evan pizaippu uNTO?
maRam kezu cOzar uRan'tai avaiyattu,
aRam keTa aRiyAtAgku, ciRan'ta
kENmaiyoTu aLaii, n'IyE
10
keTu aRiyAy en n'ejcattAnE.

parattai talaivanaip pukazn'tatu. munpu n'inRu yAtO pukazn'tavARu enin, 'n'in inRu amaiyAm' enRu connamaiyAn enpatu.-AlagkuTi vagkanAr