kaNTal vElik... teN kaTal

363. n'eytal
'kaNTal vElik kazi cUz paTappait
teN kaTal n'ATTuc celven yAn' ena
viyam koNTu EkinaiAyin, enaiyatUum
uRu vinaikku acAvA ulaivu il kammiyan
5
poRi aRu piNaik kUTTum tuRai maNal koNTu
vammO-tOzi!-mali n'Irc cErppa-
pain' tazai citaiya, kOtai vATa,
n'annar mAlai, n'erun'ai, n'innoTu
cila viLagku el vaLai jekiza,
10
alavan ATTuvOL cilampu jemirn'tu enavE.

pakaRkuRi van'tu n'Igkum talaimakanait tOzi, 'talaimakaLai ennai ARRuvikkumenRu AkAtO emperumAn kavalAtu celvatu? yAn ARRuvikkumiTattuk kavanRAl n'I ARRuvi' enac colliyatu; kaiyuRai n'Ern'ta tOzi tala