kaNTanen makizn'a

30. marutam
kaNTanen-makizn'a!-kaNTu evanceykO?-
pANan kaiyatu paNpuTaic cIRiyAz
yANar vaNTin immena imirum,
Ertaru teruvin, etircci n'Okki, n'in
5
mArpu talaikkoNTa mANizai makaLir
kaval EmuRRa veytu vIz arip pani-
kAl EmuRRa paitaru kAlai,
kaTalmaram kavizn'tenak kalagki, uTan vIzpu,
palar koL palakai pOla-
10
vAgkavAgka n'inRu Ugku ajar n'ilaiyE.

parattaiyiR pirin'tu van'ta talaivan, 'yAraiyum aRiyEn' enRARkut tOzi colliyatu.-koRRanAr