kavi talai eNkin

325. pAlai
kavitalai eNkin parUu mayir ERRai
irai tEr vETkaiyin iravil pOki,
n'ITu ceyal citalait tOTu punain'tu eTutta
ara vAz puRRam oziya, oyyena
5
mura vAy vaL ukir iTappa vAgkum,
Ukku arug kavalai n'In'ti, maRRu-ivaL
pUppOl uNkaN putu n'alam citaiya,
vIgku n'Ir vArak kaNTum,
takumO?-peruma!-tavirka n'um celavE.

tOzi celavu azugkuvittatu.-maturaik kArulaviyag kUttanAr