colliya paruvam

364. mullai
colliya paruvam kazin'tanRu; ellaiyum
mayagku iruL n'aTu n'AL magkulOTu onRi,
Ar kali vAnam n'Ir potin'tu iyagka,
paniyin vATaiyoTu munivu van'tu iRuppa,
5
inna cil n'AL kaziyin, pal n'AL
vAzalen vAzi-tOzi!-Uzin
urum icai aRiyAc ciRu cen' n'Avin
Ir maNi in kural Ur n'aNi iyampa,
pal A tan'ta kallAk kOvalar
10
konRaiam tIm kuzal manRutORu iyampa,
uyir celat tunaitarum mAlai,
ceyir tIr mAriyoTu orugku talaivarinE.

talaimakaL piriviTai melin'tatu.-kiTagkil kAvitip perug koRRanAr