tEm paTu cilampal

243. pAlai
tEm paTu cilampil teL aRal tazIiya
tuRukal ayala tU maNal aTaikarai,
alagku cinai potuLiya n'aRu vaTi mAattup
potumputORu alkum pUg kaN irug kuyil,
5
'kavaRu peyarttanna n'illA vAzkkai iTTu
akaRal Ompumin, aRivuTaiyIr!' ena,
kaiyaRat tuRappOrk kazaRuva pOla,
mey uRa irun'tu mEvara n'uvala,
innAtu Akiya kAlai, poruLvayiR
10
piriyal ATavarkku iyalpu enin,
aritu manRamma, aRattinum poruLE?

piriviTai melin'ta talaimakaL colliyatu.-kAmakkaNip pacalaiyAr