muzagku kaTal mukan'ta

347. kuRijci
muzagku kaTal mukan'ta kamaj cUl mA mazai
mAtira n'anan' talai putaiyap pAay,
Ogku varai miLira ATTi, pAmpu eRipu,
vAn puku talaiya kunRam muRRi,
5
azi tuLi talaiiya pozutil, pulaiyan
pEz vAyt taNNumai iTam toTTanna,
aruvi izitarum peru varai n'ATan,
'n'Ir ana n'ilaiyan; pEr anpinan' enap
pal mAN kURum paricilar n'eTumozi
10
vEnil tEraiyin aLiya,
kANa vITumO-tOzi!-en n'alanE?

varaiyAtu n'eTugkAlam van'tozuka, ARRALAya talaimakaLait tOzi vaRpuRukka maRuttatu.-perugkunRUr kizAr