muzagku tirai... n'uNagku

15. n'eytal
muzagku tirai kozIiya mUri ekkar,
n'uNagku tukil n'uTakkam pOla, kaNam koLa
Utai tURRum uravun'Irc cErppa!
pUvin anna n'alam putitu uNTu,
5
n'I puNarn'tanaiyEm anmaiyin, yAmE
n'ErpuTai n'ejcam tAgkat tAgki,
mAcu il kaRpin maTavOL kuzavi
pEey vAgkak kaiviTTAgku,
cENum emmoTu van'ta
10
n'ANum viTTEm; alarka, iv UrE!

varaivu n'ITTittavazi, tOzi talaimakaRkuc colli varaivu kaTAyatu.-aRivuTain'ampi