Omai

84. pAlai
kaNNum, tOLum, taN n'aRugkatuppum,
titalai alkulum pala pArATTi,
n'erun'alum ivaNar mannE! inRE,
peru n'Ir oppin pEey veN tEr
5
maran il n'IL iTai mAn n'acaiyuRUum,
cuTumaN tacumpin mattam tinRa
piRavA veNNey uruppu iTan'tanna
uvar ezu kaLari Omai am kATTu,
veyil vIRRirun'ta vempu alai aruj curam
10
Ekuvar enpa, tAmE-tamvayin
iran'tOr mARRal ARRA
illin vAzkkai vallAtOrE.

piriviTai ARRALAya talaivi tOzikkuc colliyatu.

107. pAlai
uLLutoRum n'akuvEn-tOzi!-vaL ukirp
piTi piLan'tiTTa n'Ar il veN kOTTuk
koTiRu pOl kAya vAl iNarp pAlai,
cel vaLi tUkkalin, ilai tIr n'eRRam
5
kal izi aruviyin ollena olikkum,
pul ilai Omaiya, puli vazagku attam
cenRa kAtalarvazi vazippaTTa
n'ejcE n'alvinaippARRE; INTu ozin'tu,
AnAk kauvai malain'ta
10
yAnE, tOzi! n'OyppAlEnE.

piriviTai melin'ta talaivi tOzikkuc colliyatu

137. pAlai
taNNiya kamazum tAz irug kUn'tal,
taTa men paNait tOL, maTa n'allOLvayin
piriyac cUzn'tanai Ayin, ariyatu onRu
eytinai, vAziya-n'ejcE!-cev varai
5
aruvi AnRa n'Ir il n'IL iTai,
kayan' talai maTap piTi uyagku paci kaLaiiyar,
perug kaLiRu tolaitta muTat tAL Omai
aruj curam celvOrkku alkun'izal' Akum
kunRa vaippin kAnam
10
cenRu, cEN akaRal valliya n'IyE!

talaivan celavu azugkiyatu.-perugkaNNanAr

198. pAlai
cEyin varUum matavali! yA uyarn'tu
Omai n'ITiya kAn iTai attam,
munn'AL umpark kazin'ta en makaL
kaNpaTa, n'Ir Azn'tanRE; tan'tai
5
tan Ur iTavayin tozuvEn; n'uN pal
kOTu En'tu alkul arumpiya titalai,
vArn'tu ilagku vAl eyiRRu, polin'ta tAar,
cil vaLai, pal kUn'talaLE, avaLE;
mai aNal eruttin munpin taTak kai
10
val vil ampin eyyA vaN makizt
tan'taitan Ur ituvE;
InREn yAnE; polika, n'um peyarE!

pin cenRa cevili iTaic curattuk kaNTArkkuc colliyatu.-kayamanAr

252. pAlai
'ulavai Omai olku n'ilai oTugki,
ciLvITu kaRagkum cEy n'ATTu attam,
tiRam puri koLkaiyoTu iRan'tu ceyina allatu,
arum poruT kUTTam irun'tOrkku il' ena,
5
valiyA n'ejcam valippa, cUzn'ta
vinai iTai vilagkala pOlum-punai cuvarp
pAvai anna pazitIr kATci,
aitu Eyn'tu akanRa alkul, mai kUrn'tu
malar piNaittanna mA itaz mazaik kaN,
10
muyal vETTu ezun'ta muTuku vicaik kata n'Ay
n'al n'Ap puraiyum cIRaTi,
pommal Oti, punaiizai kuNanE!

'poruLvayiR piriyum' enak kavanRa talaimakaTkut tOzi colliyatu.-ammeyyan n'AkanAr

279. pAlai
vEmpin oN pazam muNaii, iruppait
tEm pAl ceRRa tIm pazam n'acaii,
vaiku pani uzan'ta vAval, cinaitoRum,
n'ey tOy tiriyin taN citar uRaippa,
5
n'AT curam uzan'ta vAL kEz ERRaiyoTu
poruta yAnaip puT tAL Eyppa,
pacip piTi utaitta Omaic cev varai
veyil kAy amaiyattu imaikkum attattu,
atar uzan'tu acaiyinakollO-tatarvAyc
10
cilampu kazIiya celvam
piRaruzaik kazin'ta en Ayizai aTiyE?

makaT pOkkiya tAy colliyatu.-kayamanAr

318. pAlai
n'inaittalum n'inaitirO-aiya! anRu n'Am
paNait tAL Omaip paTu cinai payan'ta
porun'tAp pukar n'izal irun'tanemAka,
n'aTukkam ceyyAtu, n'aNNuvazit tOnRi,
5
oTittu micaik koNTa Ogku maruppu yAnai
poRi paTu taTakkai curukki, piRitu Or
ARu iTaiyiTTa aLavaikku, vERu uNarn'tu,
enRUz viTar akam cilampa,
pun talai maTap piTi pulampiya kuralE?

pirivu uNarttappaTTa talaimakanait tOzi colliyatu.- pAlai pATiya perug kaTugkO