Ampal

280. marutam
'kokkinukku ozin'ta tIm pazam, kokkin
kUmpu n'ilai anna mukaiya Ampal
tUgku n'Irk kuTTattu, tuTumena vIzum
taN tuRai Uran taNTAp parattamai
5
pulavAy' enRi-tOzi!-pulavEn-
pazana yAmaip pAcaTaip puRattu,
kazani kAvalar curi n'an'tu uTaikkum,
tonRu mutir vELir, kunRUr anna en
n'al manai n'ani virun'tu ayarum
10
kaitUvu inmaiyin eytAmARE.

vAyil vENTic cenRa tOzikkut talaimakaL maRuttu mozin'tatu; talaimakanai ERRukkoNTu vazipaTTALaip pukazn'tu pukka tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am.- paraNar

290. marutam
vayal veL Ampal cUTu taru putup pUk
kanRuTaip puniRRA tinRa miccil
Oyn'aTai mutu pakaTu Arum Uran
toTarpu n'I veHkinai Ayin, en col
5
koLLalmAtO, muL eyiRROyE!
n'IyE peru n'alattaiyE; avanE,
'n'eTu n'Irp poykai n'aTu n'AL eyti,
taN kamaz putu malar Utum
vaNTu' ena mozipa; 'makan' ennArE.

parattai viRalimEl vaittut talaimakaLai n'erugkic colliyatu; parattaiyiRpiriya, vAyilAyp pukka pANan kETpa, tOzi colliyatUum Am.-maturai marutan iLan'AkanAr

300. marutam
cuTart toTik kOmakaL cinan'tena, atan etir
maTat takai Ayam kaitozutAagku,
uRu kAl oRRa olki, Ampal
tAmaraikku iRaijcum taN tuRai Uran-
5
ciRu vaLai vilai enap perun' tEr paNNi, em
mun kaTai n'iRIic cenRicinOnE!
n'Iyum, tEroTu van'tu pErtal cellAtu,
n'ey vArn'tanna tuy aTagku n'arampin
irum pAN okkal talaivan! perum puN
10
Eer tazumpan UNUr AgkaN,
piccai cUz perug kaLiRu pOla, em
aTTil Olai toTTanai n'inmE.

vAyil maRuttatu; varaivu kaTAyatUum Am, mARROr n'otumalALar varaivin mEliTTu. marutattuk kaLavu - paraNar

345. n'eytal
kAnaR kaNTal kazanRu uku paig kAy
n'Il n'iRa irug kazi uTpaTa vIzn'tena,
uRu kAl tUkka, tUgki Ampal,
ciRu veN kAkkai Avittanna,
5
veLiya viriyum tuRaiva! enRum,
aLiya periya kENmai n'um pOl,
cAlpu etirkoNTa cemmaiyOrum
tERA n'ejcam kaiyaRupu vATa,
n'ITinRu virumpAr Ayin,
10
vAztal maRRu evanO? tEykamA teLivE!

teLiviTai vilagkiyatu.-n'ampi kuTTuvanAr