karuviLai

221. mullai
maNi kaNTanna mA n'iRak karuviLai
oN pUn' tOnRiyoTu taN putal aNiya,
pon toTarn'tanna takaiya n'an malark
konRai oL iNar kOTutoRum tUgka,
5
vampu virittanna cem pulap puRavil,
n'Ir aNip peru vazi n'IL iTaip pOza,
celka-pAka!-n'in ceyvinai n'eTun' tEr:
virun'tu viruppuRUum perun' tOT kuRumakaL,
min oLir avir izai n'al n'akar viLagka,
10
n'aTai n'AT ceyta n'avilAc cIRaTip
pUg kaT putalvan uRagkuvayin olki,
'van'tIka, en'tai!' ennum
am tIm kiLavi kETkam n'AmE.

vinai muRRi maRuttarAn'inRa talaimakan pAkaRkuc colliyatu.-iTaikkATanAr

262. pAlai
taN punak karuviLaik kaN pOl mA malar,
ATu mayiR pIliyin vATaiyoTu tuyalvara,
uRai mayakkuRRa Ur tujcu yAmattu,
n'aTugku piNi n'aliya n'al ezil cAay,
5
tuni kUr manattaL, muni paTar uzakkum
paNait tOL, arumpiya cuNagkin, kaNaik kAl,
kuvaLai n'ARum kUn'tal, tEmozi
ivaLin tIrn'tum, ALvinai valippa,
'pirival' n'ejcu, ennum Ayin,
10
aritu manRamma, inmaiyatu iLivE.

talaimakaL ARRAk kuRippu aRin'tu, piriviTai vilakkiyatu.-perun'talaic cAttanAr