kuravam

56. pAlai
kuRu n'ilaik kuravin ciRu n'anai n'aRu vI
vaNTu taru n'ARRam vaLi kalan'tu Iya,
kaN kaLi peRUum kavin peRu kAlai,
el vaLai jekizttOrkku allal uRIic
5
cenRa n'ejcam ceyvinaikku acAvA,
orugku varal n'acaiyoTu, varun'tumkollO
aruLAn Atalin, azin'tu ivaN van'tu,
tol n'alan izan'ta en pon n'iRam n'Okki,
'EtilATTi ivaL' enap
10
pOyinRu kollO, n'Oy talaimaNan'tE

varaiviTai melivu ARRuvikkum tOzikkut talaivi colliyatu.-peruvazuti

266. mullai
kollaik kOvalar kuRumpunam cErn'ta
kuRug kAR kuravin kuvi iNar vAn pU
ATuTai iTaimakan cUTap pUkkum
akaluL AgkaN cIRUrEmE;
5
atuvE cAlum kAmam; anRiyum,
em viTTu akaRir Ayin, kon onRu
kURuval-vAziyar, aiya!-vERupaTTu
irIiya kAlai iriyin,
periya allavO, periyavar n'ilaiyE?

talaimakanaic celavuTanpaTTatu; kaTin'akar varaippil kaNTu makizn'ta talaimakaRkut tOzi 'n'ummAlE AyiRRu' enRu colliyatUum Am.-kaccippETTu iLan'taccanAr