kUtaLam

244. kuRijci
vizun'ta mArip perun' taN cAral,
kUtirk kUtaLattu alari n'ARum
mAtar vaNTin n'ayavarum tIm kural
maNam n'ARu cilampin acuNam Orkkum
5
uyar malai n'ATaRku uraittal onRO-
tuyar marugku aRiyA annaikku, in' n'Oy
taNiyumARu itu' ena uraittal onRO-
ceyyAy: Atalin koTiyai-tOzi!-
maNi kezu n'eTu varai aNi peRa n'ivan'ta
10
ceyalai am taLir anna, en
matan il mA meyp pacalaiyum kaNTE.

aRattoTun'ilai valitta tOziyait talaivi mukam pukkatu.-kURRagkumaranAr

313. kuRijci
karug kAl vEgkai n'AL uRu putup pU,
pon cey kammiyan kaivinai kaTuppa,
takai vanappuRRa, kaNNazi kaTTazittu,
oli pal kUn'tal aNi peRap punaii,
5
kANTaR kAtal kaimmika kaTIiyARku
yAgku Akuvamkol?-tOzi!-kAn'taL
kamaz kulai avizn'ta n'ayavaruj cAral
kUtaLa n'aRum pozil pulampa, Urvayin
mILkuvam pOlat tOnRum-tOTu pularn'tu
10
aruviyin olittal AnA,
koypatam koLLum, n'Am kUum tinaiyE.

tOzi ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAy, punam azivu uraittu,ceRippu aRivuRIiyatu.-tagkAl poRkollan veNNAkanAr

376. kuRijci
muRajcevi yAnait taTak kaiyin taTaii
iRaijciya kurala pain' tAT cen' tinai,
varaiyOn vaNmai pOla, pala uTan
kiLaiyOTu uNNum vaLaivAyp pAcinam!
5
kullai, kuLavi, kUtaLam, kuvaLai,
illamoTu miTain'ta Irn' taN kaNNiyan,
cuRRu amai villan, ceyalait tOnRum
n'al tAr mArpan, kANkuRin, ciRiya
n'anku avaRku aRiya uraimin; piRRai
10
aNagkum aNagkum pOlum? aNagki,
vaRum punam kAval viTAmai
aRin'tanir allirO, aRan il yAyE?

tOzi, kiLimEl vaittuc ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-kapilar