ceNpakam (pittikam, pittikai)

97. mullai
azun'tu paTu vizup puN vazumpu vAypularA
evva n'ejcattu eHku eRin'tAgku,
pirivila pulampi n'uvalum kuyilinum,
tERu n'Ir kezIiya yARu n'ani koTitE;
5
ataninum koTiyaL tAnE, 'matanin
tuyt talai itaza paig kurukkattiyoTu
pittikai viravu malar koLLIrO?' ena
vaNTu cUz vaTTiyaL tiritarum
taNTalai uzavar tani maTa makaLE.

paruvam kaNTu ARRALAya talaivi tOzikku uraittatu.-mARan vazuti

314. pAlai
'mutirn'tOr iLamai azin'tum eytAr;
vAz n'AL vakai aLavu aRijarum illai;
mArip pittikattu Ir itaz alari
n'aRug kAz AramoTu miTain'ta mArpil,
5
kuRum poRik koNTa kommai am pukarppin
karug kaN vem mulai jemugkap pullik
kazivatAka, kagkul' enRu
tAm mozi vanmaiyin poyttanar, vAziya-
n'oTi viTuvanna kAy viTu kaLLi
10
alagkal am pAvai ERi, pulampu koL
pun puRA vIz peTaip payirum
enRUz n'ILiTaic cenRicinOrE!

piriviTai melin'ta talaimakaL colliyatu.- muppEr n'AkanAr