vAzai

188. kuRijci
paTu n'Irc cilampil kalitta vAzaik
koTu maTal InRa kUr vAyk kuvi mukai,
oL izai makaLir ilagku vaLait toTUum
mel viral mOcai pOla, kAn'taL
5
vaL itaz tOyum vAn tOy veRpa!
'n'anRi viLaivum tItoTu varum' ena,
anRu n'aRku aRin'tanaL Ayin, kunRattut
tEm mutir cilampil taTaiiya
vEy maruL paNait tOL aziyalaLmannE.

pakaRkuRi maRuttu varaivu kaTAyatu.

225. kuRijci
muruku uRaz munpoTu kaTuj cinam cerukkip
poruta yAnai veN kOTu kaTuppa,
vAzai InRa vai En'tu kozu mukai,
mel iyal makaLir Oti anna
5
pUvoTu, tuyal varum mAl varai n'ATanai
iran'tOr uLarkol-tOzi!-tirun'tu izait
toyyil vana mulai vari vanappu izappap
payan'tu ezu paruvaral tIra,
n'ayan'tOrkku utavA n'Ar il mArpE?

vanpuRai etir azin'tatu; parattai talaimakaTkup pAgkAyina vAyil kETpac colliyatUum Am.-kapilar

400. marutam
vAzai men tOTu vArpuuRupu Ukkum
n'el viLai kazani n'Er kaN ceRuvin,
arivanar iTTa cUTTu ayal, periya
iruj cuval vALai piRazum Ura!
5
n'ininRu amaikuven Ayin, ivaN n'inRu,
innA n'OkkamoTu evan pizaippu uNTO?
maRam kezu cOzar uRan'tai avaiyattu,
aRam keTa aRiyAtAgku, ciRan'ta
kENmaiyoTu aLaii, n'IyE
10
keTu aRiyAy en n'ejcattAnE.

parattai talaivanaip pukazn'tatu. munpu n'inRu yAtO pukazn'tavARu enin, 'n'in inRu amaiyAm' enRu connamaiyAn enpatu.-AlagkuTi vagkanAr