tinai (Enal)

13. kuRijci
ezAaAkalin, ezil n'alam tolaiya
azAatImO, n'otumalar talaiyE!-
Enal kAvalar mA vIzttup paRitta
pakazi anna cEyari mazaik kaN,
5
n'alla perun' tOLOyE! kollan
eRi pon pitirin ciRu pala tAay
vEgkai vI ukum Ogku malaik kaTci
mayil aRipu aRiyAmannO;
payil kural kavarum paim puRak kiLiyE.

iyaRkaippuNarcciyin piRRai jAnRu, talaiviyin vERupATu kaNTa tOzi, talaivi maRaittaRkuc colliyatu.- kapilar

22. kuRijci
koTicci kAkkum aTukkaR pain'tinai
mun'tu viLai perug kural koNTa man'ti
kallAk kaTuvanoTu n'al varai ERi,
agkai n'iRaiya jemiTik koNTu, tan
5
tirai aNaR koTug kavuL n'iRaiya mukki,
vAn peyal n'anain'ta puRatta, n'Onpiyar
kai UN irukkaiyin tOnRum n'ATan
van'tanan; vAzi-tOzi!-ulakam
kayam kaN aRRa paitu aRu kAlai,
10
pILoTu tiragkiya n'elliRku
n'aLLen yAmattu mazai pozin'tAgkE.

varaivu malin'ta tOzi, talaimakaTkuc colliyatu.

25. kuRijci
av vaLai verin'in arakku Irttanna
cev vari itaza cEN n'ARu piTavin
n'aRun' tAtu ATiya tumpi, pacug kEzp
pon urai kallin, n'al n'iRam peRUum
5
vaLa malai n'ATan n'erun'al n'ammoTu
kiLai mali ciRu tinaik kiLi kaTin'tu acaii,
colliTam peRAan peyarn'tanan; peyarn'tatu
allal anRu atu-kAtal am tOzi!-
tAtu uN vETkaiyin pOtu terin'tu UtA
10
vaNTu Oranna avan taNTAk kATci
kaNTum, kazal toTi valitta en
paNpu il ceyti n'inaippu AkinRE!

talaimakaLait tOzi kuRai n'ayappuk kURiyatu.- pEri cAttanAr

57. kuRijci
taTagkOTTu AmAn, maTagkal mA n'iraik
kunRa vEgkaik kanRoTu vatin'tena,
tujcu patam peRRa tuyt talai man'ti
kallen cuRRam kai kaviyAk kuRuki,
5
vIgku curai jemugka vAgki, tIm pAl
kallA van paRazk kain' n'iRai piziyum
mA malai n'ATa! maruTkai uTaittE-
ceg kOl, koTug kural, ciRu tinai viyan punam
koy patam kuRukumkAlai, em
10
mai Ir Oti mAN n'alam tolaivE!

ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu.-potumpil kizAr

104. kuRijci
pUm poRi uzuvaip pEz vAy ERRai
tEm kamaz cilampin kaLiRRoTu porinE,
tuRukal mImicai, uRukaN ajcAk
kuRak kuRumAkkaL pukaRciyin eRin'ta
5
toNTakac ciRu paRaip pANi ayalatu
pain' tAL cen'tinaip paTu kiLi Oppum
Ar kali veRpan mArpu n'ayan'tu uRaiyum
yAnE anRiyum uLarkol-pAnAL,
pAmpuTai viTara Ogku malai miLira,
10
urumu civan'tu eRiyum pozutoTu, peru n'Ir
pOkku aRa vilagkiya cAral,
n'Okku aruj ciRu n'eRi n'inaiyumOrE?

talaivi ARupArttu uRRa accattAl colliyatu.-pEri cAttanAr

108. kuRijci
malai ayaR kalitta mai Ar Enal
tuNaiyin tIrn'ta kaTugkaN yAnai
aNaiyak kaNTa am kuTik kuRavar,
kaNaiyar, kiNaiyar, kai punai kavaNar,
5
viLiyar, puRakkuTi Arkkum n'ATa!
pazakiya pakaiyum pirivu innAtE;
mukai Er ilagku eyiRRu in n'akai maTan'tai
cuTar purai tiru n'utal pacappa,
toTarpu yAgku viTTanai? n'OkO yAnE!

varaiyAtu n'eTug kAlamvan'tu ozukalARRALAya tOzi, talaimakaLatu ARRAmai kURi varaivu kaTAyatu.

119. kuRijci
tinai uN kEzal iriya, punavan
ciRu poRi mATTiya perug kal aTAar,
oN kEz vayap puli paTUum n'ATan
Ar tara van'tanan Ayinum, paTappai
5
in mucup perug kalai n'an mEyal Arum
pal malark kAn yARRu umpar, karug kalai
kaTumpu ATTu varuTaiyoTu tAvana ukaLum
peru varai n'Izal varukuvan, kuLaviyoTu
kUtaLam tatain'ta kaNNiyan; yAvatum
10
muyagkal peRukuvan allan;
pulavi koLIiyar, tan malaiyinum peritE.

ciRaippuRamAkattOzi ceRippu aRivuRIiyatu.-perugkunRUrkizAr

122. kuRijci
irug kal aTukkattu ennaiyar uzuta
karug kAl cen'tinai kaTiyumuNTena;
kallaka varaippil kAn kezu ciRukuTi
mel aval marugkin mauvalum arumpina;
5
'n'arai urum uraRum n'Ama n'aL iruL
varaiyaka n'ATan varUum enpatu
uNTukol? anRukol? yAtukol maRRu?' ena
n'inRu, mati val uLLamoTu maRain'tavai ATi,
annaiyum amarA mukattinaL; n'innoTu
10
n'IyE cUztal vENTum-
pU vEy kaNNi!-atu porun'tumARE.

ciRaippuRamAkattOzi talaivikku uraippALAyt talaivan kETpaccolliyatu.-cegkaNNanAr

128. kuRijci
'pakal eri cuTarin mEni cAyavum,
pAmpu Ur matiyin n'utal oLi karappavum
enakku n'I uraiyAyAyinai; n'inakku yAn
uyir pakuttanna mANpinEn Akalin,
5
atu kaNTicinAl yAnE' enRu, n'ani
azutal AnRicin-Ayizai!-oli kural
Enal kAvaliniTai uRRu oruvan,
kaNNiyan, kazalan, tAran, taNNenac
ciRu puRam kavaiyinanAka, ataRkoNTu
10
aHtE n'inain'ta n'ejcamoTu
iHtu AkinRu, yAn uRRa n'OyE.

kuRai n'Ern'ta tOzi talaivi kuRai n'ayappak kURiyatu. tOzikkut talaivi aRattoTu n'inRatUum Am.- n'aRcEn'tanA

134. kuRijci
'initin initu talaippaTum' enpatu
itukol?-vAzi, tOzi!-kAtalar
varu kuRi ceyta varaiyakac ciRu tinaic
cev vAyp pAcinam kaTIiyar, 'koTicci!
5
av vAyt taTTaiyoTu avaNai Aka!' ena,
EyaLman yAyum; n'un'tai, 'vAziyar,
am mA mEni n'irai toTik kuRumakaL!
cellAyO; n'in muL eyiRu uNku' ena,
melliya iniya kURalin, yAn aHtu
10
ollEn pOla uraiyATuvalE!

'iRceRippAr' ena ARRALAya talaiviyai, aHtu ilar enpatu paTa, tOzi colliyatu.

147. kuRijci
yAgku AkuvamO-'aNi n'utaR kuRumakaL!
tEm paTu cAraR ciRu tinaip perug kural
cev vAyp paig kiLi kavara, n'I maRRu
ev vAyc cenRanai, avaN?' enak kURi,
5
annai AnAL kazaRa, mun n'inRu,
'aruvi Arkkum peru varai n'ATanai
aRiyalum aRiyEn; kANTalum ilanE;
vetir punai taTTaiyEn malar pUk koytu,
cunai pAyn'tu ATiRRum ilan' ena n'inaivilai
10
poyyal, an'tO! vAyttanai? atu kETTu,
talai iRaijcinaLE annai;
celavu ozin'tanaiyAl, aLiyai n'I, punattE?

ciRaippuRamAkattOzi colliyatu.-koLLampakkanAr

194. kuRijci
amma vAzi, tOzi! kaimmARu
yAtu ceyvAgkol n'AmE-kaya vAyk
kanRuTai marugkin piTi puNarn'tu iyalum,
valan uyar maruppin, n'ilam Irt taTak kai,
5
aNNal yAnaikku anRiyum, kal micait
tani n'ilai itaNam pulampap pOki,
man'tiyum aRiyA maram payil oru ciRai,
kunRa veRpanoTu n'Am viLaiyATa,
irumpu kavarkoNTa EnaR
10
perug kural koLLAc ciRu pacug kiLikkE?

ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

209. kuRijci
malai iTampaTuttuk kOTTiya kollait
taLi patam peRRa kAn uzu kuRavar
cila vittu akala iTTena, pala viLain'tu,
iRagkukural piRagkiya Enal uLLAL,
5
mazalai am kuRumakaL, mizalaiam tIm kural
kiLiyum tAm aRipavvE; enakkE
paTumkAl paiyuL tIrum; paTAatu
tavirumkAlaiAyin, en
uyirOTu ellAm uTan vAgkummE!

kuRai maRukkappaTTup pinninRa talaimakan ARRAnAy, n'ejciRkuc colluvAnAyc colliyatu; tOzi kETTuk kuRai muTippatu payan.-n'occi n'iyamagkizAr

213. kuRijci
aruvi Arkkum peru varai n'aNNi,
'kanRu kAlyAtta manRap palavin
vErk koNTu tUgkum kozuj cuLaip perum pazam
kuzavic cEtA mAn'ti, ayalatu
5
vEy payil iRumpin Am aRal parukum
perug kal vElic ciRukuTi yAtu?' ena,
collavum collIr; Ayin, kallena
karuvi mA mazai vIzn'tena, ezun'ta
ceg kEz ATiya cezug kuraR ciRu tinaik
10
koy punam kAvalum n'umatO?-
kOTu En'tu alkul, n'IL tOLIrE!

mati uTanpaTukkum talaimakan colliyatu.-kaccippETTup perun'taccanAr

288. kuRijci
aruvi Arkkum aNagkuTai n'eTug kOTTu
jAgkar, iLa veyil uNIiya, Ogku cinaip
pIli majjai peTaiyOTu Alum
kunRa n'ATan pirivin cenRu,
5
n'al n'utal paran'ta pacalai kaNTu, annai
cem mutu peNTiroTu n'el mun n'iRIi,
kaTTin kETkum Ayin, veRpil
EnaR cen' tinaip pAl Ar kozug kuraR
ciRu kiLi kaTikam cenRum, 'in'
10
n'eTu vEL aNagkiRRu' ennumkol atuvE?

tOzi ciRaippuRamAkat talaimakaTku uraippALAy, veRi aRivuRIi varaivu kaTA yatu.-kuLampanAr

304. kuRijci
vAral men tinaip pularvuk kural mAn'ti,
cAral varaiya kiLaiuTan kuzIi,
vaLi eRi vayirin kiLi viLi payiRRum
n'aLi iruj cilampin n'al malai n'ATan
5
puNarin, puNarumAr ezilE; piriyin,
maNi miTai ponnin mAmai cAya, en
aNi n'alam citaikkumAr pacalai; atanAl,
acuNam kolpavar kai pOl, n'anRum,
inpamum tunpamum uTaittE,
10
taN kamaz n'aRun' tAr viRalOn mArpE.

varaiyAtu n'eTugkAlam van'tozuka, ARRALAkiya talaimakaL vanpuRai etir mozin'tatu.- mAROkkattu n'appacalaiyAr

306. kuRijci
tan'tai vittiya men tinai paipayac
ciRu kiLi kaTital piRakku yAvaNatO-
'kuLir paTu kaiyaL koTicci celka' ena,
n'alla iniya kURi, mellak
5
koyal toTagkinarE kAnavar; koTug kural
cUR poRai iRutta kOl talai iruvi
vizavu ozi viyan kaLam kaTuppat teRuvara,
paital oru n'ilai kANa vaikal
yAgku varuvatukollO-tIm col
10
ceRi tOTTu el vaLaik kuRumakaL
ciRu punattu alkiya perum puRa n'ilaiyE?

punam maTivu uraittuc ceRippu aRivuRIiyatu; ciRaippuRamum Am.- urOTOkattuk kan'tarattanAr

317. kuRijci
n'ITu iruj cilampin piTiyoTu puNarn'ta
pUm poRi oruttal En'tu kai kaTuppa,
tOTu talai vAgkiya n'ITu kuraR pain' tinai,
pavaLac cev vAyp paig kiLi kavarum
5
uyar varai n'ATa! n'I n'ayan'tOL kENmai
annai aRikuvaL Ayin, pani kalan'tu
en AkuvakoltAnE-en'tai
Ogku varaic cAral tIm cunai ATi,
AyamoTu kuRRa kuvaLai
10
mA itaz mA malar puraiiya kaNNE?

tOzi, talaimakanai varaivu kaTAyatu.-maturaip pUvaNTa n'Akan vETTanAr

328. kuRijci
kizagku kIz vIzn'tu, tEn mEl tUgki,
ciRcila vittip paRpala viLain'tu,
tinai kiLi kaTiyum perug kal n'ATan
piRappu Oranmai aRin'tanam: atanAl,
5
atu ini vAzi-tOzi!-oru n'AL,
ciRu pal karuvittu Aki, valan Erpu,
perum peyal talaika, punanE!-iniyE,
eN pizi n'eyyoTu veN kizi vENTAtu
cAn'tu talaikkoNTa Ogku peruj cAral,
10
vilagku malai aTukkattAnum,
kalam peRu viRali ATum iv UrE.

tOzi varaiviTai ARRALAkiya talaimakaLai vaRpuRuttatu.-tol kapilar

344. kuRijci
aNi varai marugkin aitu vaLarn'tiTTa
maNi Er tOTTa mai Ar Enal
irum piTit taTak kaiyin taTaiiya perum punam
kAval kaNNinam Ayin-Ayizai!-
5
n'am n'ilai iTai terin'tu uNarAn, tan malai
Aram n'Iviya aNi kiLar Akam
cAral n'IL iTaic cAla vaNTu Arppa,
celvan cellumkol tAnE-uyar varaip
perug kal viTarakam cilampa, irum puli
10
kaLiRu tolaittu uraRum kaTi iTi mazai cettu,
cen' tinai uNagkal tokukkum,
in kal yANart tam uRaivin UrkkE?

tOzi ciRaippuRamAkat talaimakan kETpac colliyatu.-maturai aRuvai vANi kan iLavETTanAr

376. kuRijci
muRajcevi yAnait taTak kaiyin taTaii
iRaijciya kurala pain' tAT cen' tinai,
varaiyOn vaNmai pOla, pala uTan
kiLaiyOTu uNNum vaLaivAyp pAcinam!
5
kullai, kuLavi, kUtaLam, kuvaLai,
illamoTu miTain'ta Irn' taN kaNNiyan,
cuRRu amai villan, ceyalait tOnRum
n'al tAr mArpan, kANkuRin, ciRiya
n'anku avaRku aRiya uraimin; piRRai
10
aNagkum aNagkum pOlum? aNagki,
vaRum punam kAval viTAmai
aRin'tanir allirO, aRan il yAyE?

tOzi, kiLimEl vaittuc ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-kapilar

389. kuRijci
vEgkaiyum puli InRana; aruviyum
tEm paTu n'eTu varai maNiyin mAnum;
annaiyum amarn'tu n'OkkinaLE, ennaiyum-
kaLiRRu mukam tiRan'ta kallA vizut toTai
5
Eval iLaiyaroTu mA vazippaTTena,
'ciRu kiLi muraNiya perug kural Enal
kAval n'I' enROLE; cEvaloTu
cilampin pOkiya citar kAl vAraNam
mutaic cuval kiLaitta pUzi, mikap pala
10
n'an pon imaikkum n'ATanoTu
anpuRu kAmam amaika n'am toTarpE.

pakaRkuRi van'tu ozukAn'inRa kAlattut talaimakan kETpac colliyatu.-kAvirip pUmpaTTinattuc cegkaNNanAr