n'el

7. pAlai
cUruTai n'anan' talaic cunai n'Ir malka,
peru varai aTukkattu aruvi Arppa,
kal alaittu izitarum kaTu varaR kAn yARRuk
kazai mAy n'Ittam kATu alai Arppa,
5
tazagku kural ERoTu muzagki, vAnam
innE peyya minnumAl-tOzi!
veNNel arun'tiya vari n'utal yAnai
taN n'aRuj cilampil tujcum
ciRiyilaic can'tina vATu perug kATTE.

paTTa pinRai varaiyAtu kizavOn n'eTTiyiTaik kazin'tu poruLvayiRpiriya,ARRALAya talaivikkuttOzicolliyatu.-n'alveLLiyAr

22. kuRijci
koTicci kAkkum aTukkaR pain'tinai
mun'tu viLai perug kural koNTa man'ti
kallAk kaTuvanoTu n'al varai ERi,
agkai n'iRaiya jemiTik koNTu, tan
5
tirai aNaR koTug kavuL n'iRaiya mukki,
vAn peyal n'anain'ta puRatta, n'Onpiyar
kai UN irukkaiyin tOnRum n'ATan
van'tanan; vAzi-tOzi!-ulakam
kayam kaN aRRa paitu aRu kAlai,
10
pILoTu tiragkiya n'elliRku
n'aLLen yAmattu mazai pozin'tAgkE.

varaivu malin'ta tOzi, talaimakaTkuc colliyatu.

26. pAlai
n'OkO yAnE; n'ekizn'tana vaLaiyE-
cevvi cErn'ta puLLi veL arai
viNTup puraiyum puNar n'ilai n'eTug kUTTup
piNTa n'ellin tAy manai oziya,
5
cuTar muzutu eRippat tiragkic cezug kAy
muTa mutir palavin attam, n'ummoTu
keTu tuNai Akiya tavaRO?-vai eyiRRu,
pon potin'tanna cuNagkin,
iruj cUz Oti, perun' tOLATkE.

talaivi pirivu uNarn'tu vERupaTTamai colli, tOzi celavu azugkuvittatu.-cAttan'taiyAr

73. pAlai
vEnil murukkin viLai tuNar anna
mANA virala val vAyp pEey
mallal mUtUr malarp pali uNIiya,
manRam pOzum punkaN mAlai,
5
tammoTum ajcum n'am ivaN oziyac
celpa enpa tAmE-cev ari
mayir n'iraittanna vAr kOl vAgku katirc
cen'n'el am ceRuvin annam tujcum
pUk kezu paTappaic cAykkATTu anna en
10
n'utaR kavin azikkum pacalaiyum,
ayalOr tURRum ampalum aLittE.

celavuk kuRippu aRin'tu vERupaTTa talaivi colliyatu.-mUlagkIranAr

180. marutam
pazanap pAkal muyiRu mUcu kuTampai
kazani n'Arai uraittalin, cen'n'el
viravu veLLariciyin tAam Uran
palarp peRal n'acaii, n'am il vAralanE;
5
mAyOL, n'alattai n'ampi viTal ollALE
anniyum periyan; avaninum vizumiya
iru peru vEn'tar, poru kaLattu ozitta
punnai vizumam pOla,
ennoTu kaziyum-iv iruvaratu ikalE.

talaimakaRku vAyil n'Ern'ta tOzi talaimakaLiTattup poRAmai kaNTu colliyatu.

183. n'eytal
tam n'ATTu viLain'ta veNNel tan'tu,
piRa n'ATTu uppin koLLai cARRi,
n'eTu n'eRi ozukai n'ilavu maNal n'In'ti,
avaN uRai munin'ta okkaloTu pulam peyarn'tu,
5
umaNar pOkalum innAtAkum-
maTavai manRa-koNka!-vayintORu
innAtu alaikkum UtaiyoTu Orum
n'um il pulampin mAlaiyum uTaittE;
ina mIn Arn'ta veN kuruku mititta
10
vaRu n'Ir n'eytal pOla,
vAzAL Atal cUzAtOyE.

varaiviTai vaittup piriyum talaivaRkut tOzi colliyatu.

190. kuRijci
n'O, ini; vAziya-n'ejcE! mEvAr
Ar araN kaTan'ta mAri vaN makizt
titalai eHkin cEn'tan tan'tai,
tEm kamaz viri tAr iyal tEr azici,
5
vaNTu mUcu n'eytal n'elliTai malarum
ariyal am kazani ArkkATu anna
kAmar paNait tOL n'alam vIRu eytiya,
valai mAn mazaik kaN, kuRumakaL
cil mozit tuvar vAy n'akaikku makizn'tOyE!

pinninRa talaimakan ARRAnAki n'ejciRkuc colliyatu; allakuRippaTTu mILvAn n'ejciRkuc colliyatUum Am; iTaic curattuc cenRu talaimakaL n'alam uLLi mILaluRRa n'ejcinaik kazaRiyatUum Am.

195. n'eytal
aruLAyAkalO, koTitE!-irug kazik
kuruLai n'Irn'Ay kozu mIn mAn'ti,
tillaiam potumpil paLLi koLLum
mellam pulampa! yAn kaNTicinE-
5
kallen puLLin kAnal am toNTi,
n'el ari tozuvar kUr vAL uRRena,
pal itaz tayagkiya kUmpA n'eytal
n'Ir alait tORRam pOla,
Iriya kaluzum, n'I n'ayan'tOL kaNNE.

kaLavinkaN n'eTugkAlam van'tozuka, ARRALAyina tOzi varaivu kaTAyatu.

254. n'eytal
vaNTal taiiyum, varu tirai utaittum,
kunRu Ogku veN maNaR koTi aTumpu koytum,
tuni il n'almozi iniya kURiyum,
col etir peRAay uyagki, mellac
5
celIiya cellum oli irum parappa!
umaNar tan'ta uppu n'oTai n'ellin
ayini mA inRu arun'ta, n'Ilak
kaNam n'ARu perun' toTai puraLum mArpin
tuNai ilai tamiyai cEkkuvai allai-
10
n'Er kaN ciRu taTi n'Irin mARRi,
vAnam vENTA uzavin em
kAnal am ciRu kuTic cEn'tanai celinE

tOzi paTaittu mozin'tatu.-ulOccanAr

275. n'eytal
cen'n'el arin'ar kUr vAT puNNuRak
kANAr mutaloTu pOn'tena, pUvE
paTaiyoTum katiroTum mayagkiya paTukkait
tannuRu vizumam aRiyA, menmela,
5
teRu katir in tuyil pacu vAy tiRakkum
pEtai n'eytaR peru n'Irc cErppataRku
yAn n'inain'tu iragkEnAka, n'Oy ikan'tu,
aRanilALan pukaza, eR
peRinum, vallEnman-tOzi!-yAnE.

ciRaippuRamAkat talaimakanatu varavuNarn'tu vaRpuRuppa, vanpuRai etirmozin'tatu.-ammUvanAr

311. n'eytal
peyinE, viTu mAn uLaiyin veRuppat tOnRi,
irug katir n'ellin yANaraHtE:
vaRappin, mA n'Ir muNTakam tAayc cERu pularn'tu,
irug kazic ceRuvin veL uppu viLaiyum,
5
aziyA marapin n'am mUtUr n'anRE-
kozu mIn cuTu pukai maRukinuL mayagki,
ciRu vI jAzal tuRaiyumAr initE;
onRE- tOzi!-n'am kAnalatu paziyE:
karug kOTTup punnai malart tAtu arun'ti,
10
irug kaLip piracam Uta, avar
n'eTun' tEr in oli kETTalO aritE.

alar kURappaTTu ARRALAkiya talaimakaLait tOzi ARRuvittatu.-ulOccanAr

350. marutam
veNNel arin'ar taNNumai verIi,
pazanap pal puL iriya, kazani
vAgku cinai marutat tUgkutuNar utirum
tEr vaN virAan iruppai anna, en
5
tol kavin tolaiyinum tolaika! cAra
viTEen: viTukkuven Ayin, kaTaiik
kavavuk kai tAgkum matukaiya kuvavu mulai
cATiya cAn'tinai; vATiya kOtaiyai;
Acu il kalam tazIiyaRRu;
10
vAral; vAziya, kavaii n'inROLE!

talaimakaL UTal maRuttAL colliyatu.-paraNar

367. mullai
koTug kaN kAkkaik kUr vAyp pETai
n'aTugku ciRaip piLLai tazIi, kiLai payirn'tu,
karug kaN karunaic cen'n'el veN cORu
cUruTaip paliyoTu kavariya, kuRug kAl
5
kUzuTai n'al manaik kuzuvina irukkum
mUtil aruman pEr icaic ciRukuTi
mel iyal arivai! n'in pal irug katuppin
kuvaLaiyoTu toTutta n'aRu vI mullait
taLai aviz alarit taN n'aRug kOtai
10
iLaiyarum cUTi van'tanar: n'amarum
viri uLai n'an mAk kaTaii,
pariyAtu varuvar, ip pani paTu n'ALE.

varavu malin'tatu-n'akkIrar

373. kuRijci
munRiR palavin paTu cuLai marIi,
pun talai man'ti tUrppa, tan'tai
mai paTu mAl varai pATinaL koTicci,
aivana veNNel kuRUum n'ATanoTu
5
cUruTaic cilampin aruvi ATi,
kAr arumpu avizn'ta kaNi vAy vEgkaip
pA amai itaNam ERi, pAcinam
vaNar kuraR ciRu tinai kaTiya,
puNarvatukollO, n'ALaiyum n'amakkE?

ceRippu aRivuRIiyatu.-kapilar

400. marutam
vAzai men tOTu vArpuuRupu Ukkum
n'el viLai kazani n'Er kaN ceRuvin,
arivanar iTTa cUTTu ayal, periya
iruj cuval vALai piRazum Ura!
5
n'ininRu amaikuven Ayin, ivaN n'inRu,
innA n'OkkamoTu evan pizaippu uNTO?
maRam kezu cOzar uRan'tai avaiyattu,
aRam keTa aRiyAtAgku, ciRan'ta
kENmaiyoTu aLaii, n'IyE
10
keTu aRiyAy en n'ejcattAnE.

parattai talaivanaip pukazn'tatu. munpu n'inRu yAtO pukazn'tavARu enin, 'n'in inRu amaiyAm' enRu connamaiyAn enpatu.-AlagkuTi vagkanAr