n'aNTu (alavan)

11. n'eytal
peyyAtu vaikiya kOtai pOla
mey cAyinai, avar cey kuRi pizaippa;
uLLi n'otumalar n'Erpu urai teLLitin
vArAr ennum pulavi uTkoLal
5
ozikamALa n'in n'ejcattAnE;
puNari poruta pU maNal aTaikarai,
Azi marugkin alavan Ompi,
valavan vaLpu Ayn'tu Ura,
n'ilavu virin'tanRAl kAnalAnE.

kAppu mikutikkaN iTaiyITupaTTu ARRALAya talaimakaTku, talaimakanciRaippuRattAnAkat tOzi colliyatu.- ulOccanAr

35. n'eytal
pogku tirai poruta vAr maNal aTaikaraip
pun kAl n'Aval potip puRa irug kani
kiLai cettu moytta tumpi, pazam cettup
pal kAl alavan koNTa kOTku acAn'tu,
5
koLLA n'arampin imirum pUcal
irai tEr n'Arai eyti viTukkum
tuRai kezu mAn'tai anna ivaL n'alam
paNTum iRRE; kaNTicinteyya;
uzaiyin pOkAtu aLippinum, ciRiya
10
jekizn'ta kavin n'alamkollO?-makizn'tOr
kaLkaLi cerukkattu anna
kAmamkol?-ivaL kaN pacan'tatuvE!

maNa manaippiRRaijAnRu pukka tOzi, 'n'anku ARRuvittAy' enRa talaimakaRkuc colliyatu.-ammUvanAr

106. n'eytal
aRitalum aRitiyO-pAka!-perugkaTal
eRi tirai kozIiya ekkar veRi koLa,
ATu vari alavan OTuvayin ARRAtu,
acaii, uL ozin'ta vacai tIr kuRumakaTku
5
uyavinen cenRu, yAn, uL n'Oy uraippa,
maRumozi peyarttal ARRAL, n'aRu malar
jAzal am cinait tAz iNar kozuti,
muRi timirn'tu utirtta kaiyaL,
aRivu ajar uRuvi Ay maTa n'ilaiyE?

paruva varavinkaN paNTu n'ikazn'tatOr kuRippu uNarn'ta talaivan, atanaik kaNTu tAgkakillAnAy mILkinRAn, tErppAkaRkuccolliyatu.-toNTaimAn iLan'tiraiyan

123. n'eytal
uraiyAy-vAzi, tOzi!-irug kazi
irai Ar kurukin n'irai paRait tozuti
vAgku maTaR kuTampai, tUgku iruL tuvanRum
peNNai Ogkiya veN maNaR paTappai,
5
kAnal AyamoTu kAlaik kuRRa
kaL kamaz alara taN n'aRug kAvi
am pakai n'eRit tazai aNipeRat taii,
vari punai ciRRil pari ciRan'tu OTi,
pulavut tirai utaitta koTun' tAT kaNTal
10
cErppu Er Ir aLai alavan pArkkum
ciRu viLaiyATalum azugki,
n'inaikkuRu perun' tuyaram Akiya n'OyE.

talaivanciRaippuRattAnAka, tOzi talaivikku uraippALAyccolliyatu.- kAjcip pulavanAr

219. n'eytal
kaNNum tOLum taN n'aRug katuppum
paza n'alam izan'tu pacalai pAya,
in uyir perumpiRitu Ayinum, ennatUum
pulavEn vAzi-tOzi!-ciRu kAl
5
alavanoTu peyarum pulavut tirai n'aLi kaTal
peru mIn koLLum ciRukuTip paratavar
kagkul mATTiya kanai katir oN cuTar
mutirA jAyiRRu etir oLi kaTukkum
kAnal am perun' tuRaic cErppan-
10
tAnE yAnE puNarn'tamARE.

varaiviTai vaittup piriya ARRALAya talaimakaL tOzikkuc colliyatu.-tAyagkaNNanAr

239. n'eytal
jAnRa jAyiRu kuTamalai maRaiya,
mAnRa mAlai makizn'ta paratavar
initu peRu peru mIn eLitinin mARi,
alavan ATiya pulavu maNal munRil
5
kAmar ciRukuTic celn'eRi vaziyin,
Ay maNi poti avizn'tAgku, n'eytal
pul itaz potin'ta pUt tapa mitikkum
mallal irug kazi mali n'Irc cErppaRku
amain'tu tozil kETTanRO ilamE; 'munkai
10
vAr kOl el vaLai uTaiya vAgki,
muyagku' enak kaluzn'ta iv Ur
eRRu Avatukol, yAm maRRonRu ceyinE?

tOzi, talaimakan ciRaippuRamAkac colliyatu.-kunRiyanAr

385. n'eytal
ellai cenRapin, malarum kUmpina;
pulavu n'Ir aTaikarai yAmaip pArppOTu
alavanum aLaivayiR ceRin'tana; koTug kazi
irai n'acai varuttam vITa, maramicaip
5
puLLum piLLaiyoTu vatin'tana; atanAl,
pozutanRuAtalin, tamiyai varuti:

ezutu ezil mazaikka..............