n'Ay (cen'n'Ay, jamali)

43. pAlai
tukil virittanna veyil avir uruppin
enRUz n'ITiya kunRattuk kavAan,
Oypacic cen'n'Ay uyagkumarai tolaicci
Arn'tana ozin'ta miccil cEy n'ATTu
5
aruj curam celvOrkku valci Akum
vemmai Ar iTai iRattal n'umakkE
meym mali uvakai AkinRu; ivaTkE,
ajcal enRa iRai kaiviTTena,
paig kaN yAnai vEn'tu puRattu iRuttalin,
10
kaLaiyun'ark kANAtu kalagkiya uTai matil
Or eyin mannan pOla,
azivu van'tanRAl, ozital kETTE.

pirivu uNarttappaTTa tOzi talaivanaic celavu azugkuvittatu.-eyinan'taiyAr

82. kuRijci
n'Oyum n'ekizcciyum vITacciRan'ta
vEy vanappuRRa tOLai n'IyE,
en uyavu aRitiyO, n'al n'aTaik koTicci!
muruku puNarn'tu iyanRa vaLLi pOla, n'in
5
uruvu kaN eRippa n'Okkal ARRalenE-
pOkiya n'Akap pOkku arug kavalai,
ciRu kaT panRip peruj cina oruttal
cERu ATu irum puRam n'IRoTu civaNa,
veL vacip paTIiyar, moytta vaLpu azIi,
10
kOL n'Ay koNTa koLLaik
kAnavar peyarkkum ciRukuTiyAnE.

tOziyiRpuNarccikkaN tannilaik koLIiyatu.-ammUvanAr

103. pAlai
onRu terin'tu uraitticin-n'ejcE! pun kAl
ciRiyilai vEmpin periya konRu,
kaTAam cerukkiya kaTuj cina munpin
kaLiRu n'inRu iRan'ta n'Ir al Irattu,
5
pAl avi tOl mulai akaTu n'ilam cErttip
paci aTa muTagkiya paig kaT cen'n'Ay
mAyA vETTam pOkiya kaNavan
poyyA marapin piNavu n'inain'tu iragkum
virun'tin veg kATTu varun'tutum yAmE;
10
ALvinaikku akalvAm eninum,
mILvAm eninum, n'I tuNin'tatuvE.

poruLvayiRpirin'ta talaivan iTaiccurattu ARRAtAkiya n'ejcinaikkazaRiyatu.-marutan iLa n'AkanAr

276. kuRijci
'kOTu tuvaiyA, kOL vAy n'AyoTu
kATu tErn'tu acaiiya vaya mAn vETTu
vayavar makaLir' enRiAyin,
kuRavar makaLirEm; kunRu kezu koTicciyEm;
5
cENOn izaitta n'eTug kAR kazutil
kAna majjai kaTci cEkkum
kal akattatu em UrE; cellAtu
cEn'tanai, cenmati n'IyE-peru malai
vAgku amaip pazuniya n'aRavu uNTu,
10
vEgkai munRil kuravaiyum kaNTE.

pakaRkuRi van'tu peyarum talaimakanai ulakiyal colliyatu.-tol kapilar

285. kuRijci
aravu irai tErum Ar iruL n'aTu n'AL
iravin varutal anRiyum-uravuk kaNai
van kaik kAnavan vej cilai vaNakki,
uLamicait tavirtta muLavumAn ERRaiyoTu,
5
manaivAy jamali orugku puTai ATa,
vETTu valam paTutta uvakaiyan, kATTa
n'aTu kAR kurampait tan kuTivayiR peyarum
kunRa n'ATan kENmai n'amakkE
n'anRAl vAzi-tOzi!-enRum,
10
ayalOr ampalin akalAn,
pakalin varUum, eRi punattAnE.

tOzi ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAy, talaimakan kETpa, 'ampa lum alarum AyiRRu' enRu colliyatu.- maturaik kollan veNNAkanAr